Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelma/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausunto

MliDno-2018-2401

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, liikunta- ja nuorisosihteeri, tarja.sinioja@mikkeli.fi
  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen pyytää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoja Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta.                                                                                                        

Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelma

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Alkuperäinen hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Oleellisimmat muutokset aikaisemmasta hankesuunnitelmasta poiketen ovat lapsipaikkaluku, joka on kasvanut 141:stä 153:een paikkaan. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Suhdeluvun muutoksesta johtuen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoko on muuttunut 21:stä 24:ään. Lisäksi tarvitaan avoimen päiväkodin tilat 60:lle henkilölle, jossa on sekä aikuisia että lapsia. Rantakylän koulun rakentamisen yhteydessä ei ole täytetty väestönsuojan rakentamisvelvoitetta kokonaisuudessaan, vaan se on suunniteltu rakennettavaksi tässä yhteydessä. Tulevan väestönsuojan pinta-ala on noin 400 m².

Rantakylän nuorisotalo sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä tulevasta päiväkodista. Tämän hankkeen yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullista rakentaa päiväkodin väestönsuojatilaan uudet tilat nuorisotoimintaa varten. Nykyinen nuorisotalon korjausvelka on noin 250 000 €, peruskorjaustarve noin 350 000 € ja ylläpitokulut noin 35 000 €/vuosi. Väestönsuojatila on paremmin hyödynnettävissä nuorisokäytössä kuin päivähoidon tiloina. Lisäksi toiminnoilla on synergiaetua, kun päiväkoti ja nuorisotoiminta ovat tiloissa pääosin eri aikoihin, jolloin esimerkiksi liikuntasali palvelee molempia käyttäjäryhmiä. Rantakylän nuoriso kokoontuu nykyään muutoinkin vapaa-ajallaan koulun alueella, joten nuorisotilat sijoittuisivat lähelle koulun liikunta- ja leikkivälinealuetta. Päiväkoti olisi joka tapauksessa tulossa koulun ja nuorisotalon väliin, joten tällä ratkaisulla nuorisotalo saadaan lähemmäksi koulua, eikä nuorten tarvitse kulkea päiväkodin pihan läpi. Nykyisen nuorisotalon YL-tontti on jatkossa helposti hyödynnettävissä muussa käytössä.

Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toisistaan hyvin poikkeavien toimintojen sijoittamisesta samaan rakennuskokonaisuuteen. Toimintojen sisäänkäyntien tulee olla erillään toisistaan sekä suunnitella päiväkodin pidennetyn aukioloajan toiminnot niin, että ne ovat eri päädyssä rakennusta kuin nuorisotilat. Huolellisella suunnittelulla on kuitenkin hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan mahdollista sovittaa toiminnot yhteen samaan rakennuskokonaisuuteen.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion. Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Uuden päiväkodin ja nuorisotilan tavoitteena on nykyaikaisen ja uusia virikkeitä tarjoavan rakennuksen saaminen päiväkoti- ja nuorisokäyttöön. Suunnitteluratkaisuissa erityishuomio tulee kiinnittää tilojen monimuotoiseen käyttämiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten yhteisenä turvallisena tilana. Henkilökunnan näkökulmasta tavoitteena on toimivan ja nykyaikaiset palvelut mahdollistavan työympäristön rakentaminen, mikä on turvallinen ja helppo käyttää sekä palvelee virikkeellisenä monikäyttötilana.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 5 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 150 000 euroa (alv 0 %).

Päiväkoti ja nuorisotila on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteet suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2020, yhteensä 4,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on 8/2019 - 8/2020.

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka käsittelee asiaa 22.11.2018 sekä hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, joka käsittelee asiaa 21.11.2018.

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelma 14.11.2018, joka liitteenä.                                                                                  

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö lausuvat hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmassa on huomioitu hyvin varhaiskasvatuksen tilatarpeet. Kuitenkin päiväkodin ja nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön huolestuttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Alkuperäiseen vuonna 2016 laadittuun Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmaan ei sisältynyt nuorisotilaa. Uudelleen vuonna 2018 kootussa työryhmässä syksyn alkukokoontumisten jälkeen nuorisopalveluiden esimiehen siirtyessä muihin tehtäviin, ei enää kutsuttu nuorisopalveluiden edustajia tai nuoria asiantuntijajäseniksi, vaikka nuorisotilan lisääminen päiväkodin yhteyteen on suuri toiminnallinen muutos.

Rantakylän uusi päiväkoti tulee toimimaan laajennetulla aukioloajalla, jolloin lapsia on paikalla myös iltaisin. Rantakylän nuorisotilat ovat auki noin klo 15 - 21, joten lapset ja nuoret ovat toiminnassa pääosin yhtä aikaa. Rantakylän nuorisotalossa on nuorisopalvelujen mukaan noin 4500 käyntikertaa vuodessa päivittäisen kävijämäärän vaihdellessa 30 ja 80 välillä.

Mahdollisesti lasten päivähoidon ja nuorisotilan yhdistäminen samaan rakennukseen ja samaan pihapiiriin herättää monia haasteita, jotka tulisi etukäteen tiedostaa. On väistämätöntä, että suuresta määrästä nuoria lähtee paljon ääntä, joka saattaa pelottaa pieniä lapsia ja häiritä esimerkiksi illan rauhoittumisrutiineja. Ääntä ei lähde pelkästään nuorten puheista, vaan myös peleistä ja musiikista sekä mopoista, joilla nuorisotilalle kuljetaan. Nuorisopalvelujen näkemyksen mukaan hyvä sisätilojen äänieristys ei riitä, koska suuri osa metelistä syntyy nuorten ollessa pihatoiminnoissa tai siirtymässä tilalle tai sieltä pois. Lisäksi Nuorisopalveluista todetaan, että kovaäänisyys kuuluu nuorten ”ryhmäolemukseen”, eikä nuorisotyön tehtävänä alueella voi olla nuorten pitäminen hiljaisena.

Nuorisopalvelujen mukaan nuorisotyö on kasvatuksellista toimintaa, jolla tuetaan nuoren kasvua omaksi parhaaksi itsekseen. Kasvatustoiminnassa törmätään luonnollisestikin usein keskeneräisyyteen: nähdään sopimatonta kielenkäyttöä, roskaamista ja muuta ei-toivottavaa käytöstä. On mahdollista, että pikkulapsen ja teini-ikäisen nuoren kasvuprosessit ovat siinä määrin eri vaiheessa, että kasvattajien ja asiakkaiden – lasten, nuorten ja vanhempien – välille syntyy arjen työtä häiritseviä ristiriitoja. Vaikka monet toiminnot voidaankin menestyksellä sijoittaa toimimaan yhdessä, on syytä kysyä kriittisesti: sopivatko päiväkoti ja nuorisotila todella toimimaan yhdessä niin, että molemmilla on hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Päiväkodin ja nuorisotilan yhdistäminen on ennen kaikkea toimintaan vaikuttava ratkaisu, eikä sitä pitäisi sekoittaa rakentamis- tai korjaustarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että tilapalvelut pohtii vielä uudelleen nuorisotilojen sijoittamisen Rantakylän koulun välittömään läheisyyteen. Tällä tilajärjestelyllä mahdollistetaan koulun ja nuorisotyön saumaton yhteistyö. Tällä tilajärjestelyllä turvataan myös laajennetulla aukioloajalla toimivan päiväkodin häiriöttömät toimintaolosuhteet.

Jos kuitenkaan nuorisotiloja ei voida sijoittaa ko. kampusalueella toisaalle, on varmistettava rakennusteknisesti ja sijoittamalla nuorisotilat ulkotiloineen ja kulkuväylineen siten, että turvataan sekä päiväkodille että nuorisotilalle molemmille tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan lausunnon Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että jatkosuunnitteluun otetaan mukaan nuorisotyön, vammaisneuvoston ja nuorison edustus.

Merkitään, että rakennuttajaninsinööri Miia Havukainen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, Jarkko Hyttinen, Seija Manninen, Vripi Siekkinen, Pirjo Vartiainen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Tarja Sinioja, Mervi Hotokka, vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.