Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Osallisuussuunnitelma 2019 - 2021

MliDno-2018-2366

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain (22 §) mukaan ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
    suunnittelua ja valmistelua.”

Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on valmisteltu osallisuussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021. Suunnitelmaa on työstetty syksyn 2018 aikana yhteensä yhdeksässä työpajassa eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi asioita on työstetty mikkeliläisten kanssa kahdessa eri tapahtumassa: MeijänPiknik
-puistotapahtumassa ja Sadonkorjuumarkkinoilla. Suunnitelmaa varten on pyydetty palautetta ja kommentteja laajalti mikkeliläisiltä yhdistyksiltä, oppilaitoksilta, yrityksiltä, julkistoimijoilta ja asukkailta niin työvaiheessa kuin luonnosvaiheessakin.

Osallisuussuunnitelmassa on pyritty huomioimaan kaupungin strategiset tavoitteet sekä osallisuuden rakenteiden vahvistaminen. Hyväksymisen jälkeen osallisuussuunnitelmasta tehdään visuaalisempi versio, jota voidaan käyttää verkkosivuilla sekä printattuna materiaalina erilaisissa kuntalaistilaisuuksissa.

Osallisuussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Osallisuussuunnitelma liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy osallisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.