Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kulttuuripalveluiden säännölliset toiminta-avustukset 2019

MliDno-2018-1933

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden talousarvioon on varattu määräraha säännöllisiin toiminta-avustuksiin.

Kulttuuripalveluiden avustusperiaatteiden mukaan säännöllistä toiminta-avustusta myönnetään mikkeliläisille rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille ja -toimijoille, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus. Hakemuksen liitteinä tulee olla toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu.

Vuonna 2018 säännöllistä kulttuuriavustusta myönnettiin seuraavasti:

Etelä-Savon Tanssiopisto            

20 000 €

Mikkeli seura/Elomaan talo

  5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/
Mikkelin Valokuvakeskus
- Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus
   valokuvakeskukselle

20 000 €

15 312 €

Yhteensä

60 312 €

 

Vuodelle 2019 säännöllistä toiminta-avustusta ovat hakeneet seuraavat kulttuuriyhdistykset ja tahot, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus:

Etelä-Savon Tanssiopisto            

 40 000 €

Mikkeli seura/Elomaan talo

   5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/
Mikkelin Valokuvakeskus
- Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus
   valokuvakeskukselle

 50 000 €

 15 312 €

Yhteensä

110 312 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää kulttuuriyhdistyksille säännölliset toiminta-avustukset vuodelle 2019 seuraavasti: 

Etelä-Savon Tanssiopisto            

20 000 €

Mikkeli seura/Elomaan talo

  5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/
Mikkelin Valokuvakeskus
- Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus
   valokuvakeskukselle

20 000 €

15 312 €

Yhteensä

60 312 €

 

Hakemuksista puuttuvat liitteet on toimitettava kulttuuripalveluihin ennen avustuksen maksamista. Avustuspäätös raukeaa vuoden 2019 loppuun, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, kirjaamo, Anne Salmi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16