Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 18.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet

MliDno-2015-353

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirryttyä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle ja kaupungin oman organisaatiouudistuksen jälkeen on havaittu tarkoituksenmukaiseksi tarkastella uudelleen kaupungin avustusperiaatteita.

Nykyiset avustusperiaatteet perustuvat kaupunginhallituksen 16.3.2015 § 112 hyväksymään yleisohjeeseen sekä toimialojen omiin erillispäätöksiin myönnettävien avustusten periaatteista. Toimintatapaa esitetään kehitettäväksi niin, että kaupunginhallitus päättää edelleen yleisistä periaatteita, mutta samalla ohjeessa määritetään myönnettävät avustukset sekä mitkä toimielimet niistä päättävät. Tämän jälkeen yleisohjeessa mainitut lautakunnat hyväksyvät palvelualuekohtaiset (yksi ohje/palvelualue) periaatteet. Lisäksi tässä yhteydessä erityisesti hvyinvointiin ja osallisuuteen liittyvät avustukset, joita on myöntänyt aikaisemmin myös kaupunginhallitus, keskitetään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätettäväksi.

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset avustusperiaatteet ja kumoaa 16.3.2015 § 112 hyväksytyn yleisohjeen. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että vastuulautakuntien tulee lähettää hyväksymänsä palvelualuekohtaiset avustusperiaatteet kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.9.2017 § 83 hyväksynyt kaupungin avustusperiaatteet. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus velvoitti lautakunnat laatimaan omat avustusperiaatteensa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteisiin on koottu kaikki lautakunnan alaiset yhdistyksille ja seuroille tarkoitetut avustusmuodot.

Valmistelussa on lähdetty siitä periaatteesta, että kulttuuritoiminnan avustukset myöntää yleiset kulttuuripalvelut sekä nuorisotoiminnan ja liikunta- ja urheiluseurojen avustukset liikunta- ja nuorisopalvelut. Nämä eivät jatkossa kuulu aluejohtokuntien myöntämien avustusten piiriin.

Avustusperiaatteiden lähtökohtana on yhdistysten ja seurojen tasapuolisempi kohtelu ja selkeys siitä, mikä taho avustuksen myöntää. Samaan toimintaan voi saada kaupungilta avustusta vain yhden kerran.

Esitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteiksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy avustusperiaatteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä 4. Aluejohtokuntien strategiset hankkeet Aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin rahat  myöntää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.