Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tulosaluejohtajan nimeäminen; taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue

MliDno-2017-2411

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on päättänyt uuden organisaation muodostamisesta vuoden 2018 alusta lukien. Uudistuksen yhteydessä uudistetaan osin tulosalue- ja tulosyksikköjakoa ja uusille tulosalueille nimetään johtajat ja vastaavasti uusille tulosyksiköille esimiehet. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella on viisi tulosaluetta ja kymmenen tulosyksikköä. Palvelualueella on käytössä osittain kaksoisjohtajuus, jolloin esim. tulosaluejohtaja johtaa sekä tulosaluetta että tulosyksikköä/tulosyksikköryhmää.

Työnantaja on järjestänyt yksittäisille henkilöille kuulemistilaisuuksia organisaatiouudistuksesta ja omasta asemasta uudessa organisaatiossa.

Uuden organisaation esimiestehtäviin siirtyminen toteutetaan virantoimitusvelvollisuuden muutoksella KVhl 23 § tai viranhaltijan siirrolla toiseen virkasuhteeseen KVhl 24 §. Esimiestehtäviin siirtyminen tapahtuu työntekijän omalla suostumuksella. Esimiestehtävässä toimittaessa tulee olla virassa.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja ja museo- ja kulttuurijohtaja ovat uusia virkoja, jotka perustetaan talousarvion virkapaketin yhteydessä, kaupunginhallituksen TA 2018 käsittelyaikataulun mukaisesti. Tavoite on, että uudet tulosaluejohtajat aloittavat 1.1.2018 alkaen.

Hallintosäännön mukaan (29 §) lautakunta päättää tulosaluejohtajien nimeämisestä.

Muutoksen kohteena olevia tulosyksiköiden esimiehiä koskevat kuulemiset on aloitettu ja ne jatkuvat. Tavoite on, että tulosyksiköiden esimiehet aloittavat 1.1.2018 alkaen. Tulosyksiköiden esimiesten nimeämisestä päättää palvelualuejohtaja (hallintosääntö 39 §). Tulosyksiköiden esimiesten nimeämiset lautakunta merkitsee tiedoksi joulukuun kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa museo- ja kulttuurijohtajan viran 1.1.2018 alkaen.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen johtajaksi, museo- ja kulttuurijohtaja, 1.1.2018 alkaen Matti Karttusen hänen omalla suostumuksellaan (KVhl 24 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on nimennyt kokouksessaan 29.11.2017 57 § taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen johtajaksi, virkanimike museo- ja kulttuurijohtaja, 1.1.2018 alkaen Matti Karttusen hänen omalla suostumuksellaan (KVhl 24 §).

Kaupunginhallitus päätti virkapakettipäätöksen yhteydessä, että taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen johtajan virkanimike on kulttuuri- ja museojohtaja (kh 4.12.2018 § 212).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että taide, kulttuuri- ja tapahtumat -tulosalueen johtajan nimike on kulttuuri- ja museojohtaja ja että tulosalueen johtajana toimii 1.1.2018 alkaen Matti Karttunen.

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat