Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö 1.1.2018, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2017-2500

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö on Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan käsittelyssä 13.12.2017 ja Kasvatus ja opetuslautakunnan käsittelyssä 14.12.2017.

Organisaaatiomuutoksen johdosta 1.7.2017 toimintasääntöön on muutoksena Hyvinvoinnin ja osallisuuden tulosalueen johtajille lisätty tulosalueen johtamisen lisäksi myös tulosyksikön johtaminen.

Uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako uusine tulosaluejohtajineen ja tulosyksikköjen esimiehineen tulee voimaa vuoden 2018 alusta. Kullekin palvelualueelle laaditaan toimintasäännöt, joissa määrätään viranhaltijoiden toimivallasta. Tavoitteena on delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Toimintasäännöt hyväksytään niissä lautakunnissa ja muissa toimielimissä, joille kuuluvaa toimivaltaa toimintasäännöissä delegoidaan viranhaltijatasolle. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle on laadittu liitteenä oleva toimintasääntö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Merkitään.

Päätös

Kavatus- ja opetuslautakunnan 16.6.2016 § 64, liitteenä 1 olleessa Sivistystoimen toimintasäännössä oli esityksenä poistaa  viranhaltijoiden erityisestä ratkaisuvallasta palvelussuhdepäällikölle määritelty virkasuhteisten ehdollisen valinnan vahvistaminen.
YT-neuvottelukunta kiinnitti huomiota, sekä pyytää täsmentämään asian lautakuntakäsittelyssä siitä, kenen viranhaltijan ratkaisuvaltaan ehdollisen valinnan vahvistaminen kuuluu 1.1.2018 voimaan astuvassa Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännössä.

Lisäksi Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännössä kohdassa "Palvelualueen hallinto", on määritelty: "Tehtävänä on järjestää ja kehittää palveualueen yhteisiä talous-, henkilöstö- ja muita tukipalveluja yhdessä tulosalueiden ja hallintopalveluiden kanssa sekä koordinoida palvelualueen kehittämistoimintaa sekä markkinointia ja viestintää."
YT-neuvottelukunta pyytää täsmentämään lautakuntakäsittelyssä palvelualueen tehtäviä ko. tehtävien järjestämisen osalta koska kaupunginhalliltus on hyväksynyt tukipalveluiden keskittämisen Mikkelin kaupungilla 1.6.2016 alkaen.

YT-neuvottelukunta pyytää jatkossa kiinnittämään huomion siihen, että toimintasääntöjen valmistelussa kiinnitettäisiin laajemmin huomiota koko kaupunkiorganisaatiota koskevan hallintosäännön ja toimintasääntöjen keskinäiseen yhteensopivuuteen.

Merkittiin.

 

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 135 hyväksynyt hallintorakenneuudistuksen poliittis-hallinnollisen rakenteen, jonka muutokset tulivat voimaan 1.6.2017. Kaupunginvaltuusto päätti tulosalueista kokouksessaan 22.5.2017. Valtuusto päätti, että henkilöstöorganisaatiouudistus ja tulosaluejako toteutetaan uuden mallin mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

Mikkelin kaupungin organisaatiossa kunnan toiminta ja palvelut on organisoitu 1.6.2017 alkaen kolmeen palvelualueeseen: sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sekä konsernipalveluiden palvelualue. Palvelualueet jakautuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköihin. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.6.2017 8 § tulosalueiden alaisista tulosyksiköistä.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen alla toimii kaksi lautakuntaa: kasvatus- ja opetuslautakunta ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa toimii 1.1.2018 alkaen varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut -tulosalue, jonka alla tulosyksikköinä ovat päiväkodit ja peruskoulut sekä lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö -tulosalue, jonka tulosyksikköinä ovat lukiot. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisuudessa toimivat elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue, jonka tulosyksikköinä ovat kansalaisopisto ja kirjastopalvelut, liikunta ja nuoriso -tulosalue, jonka tulosyksikköinä ovat liikuntapalvelut ja nuorisotyö sekä taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue, jonka tulosyksikköinä ovat yleiset kulttuuripalvelut, museopalvelut ja kaupunginorkesteri.

Uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako uusine tulosaluejohtajineen ja tulosyksikköjen esimiehineen tulee voimaa vuoden 2018 alusta. Kullekin palvelualueelle laaditaan toimintasäännöt, joissa määrätään viranhaltijoiden toimivallasta. Tavoitteena on delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Toimintasäännöt hyväksytään niissä lautakunnissa ja muissa toimielimissä, joille kuuluvaa toimivaltaa toimintasäännöissä delegoidaan viranhaltijatasolle. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle on laadittu liitteenä oleva toimintasääntö.

Liitteenä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö 1.1.2018 ja Organisaatio 1.1.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Susanna Latvala, Virpi Launonen, Tanja Koistinen, Tiina Turunen, Antti Mattila, Matti Karttunen, Matti Laitsaari, Jukka Mäkelä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat