Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto

MliDno-2017-1979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto hakee 25 000 €:n suuruista kohdeavustusta Anne Mäkeläisen Amatsoni tilateokseen. Tilateoksen sijoituspaikka on Ristiinan tieliittymän alue, jotta se tavoittaa alueelle tulevia matkailijoita myös muille Ristiinan taajaman nähtävyyksille. Hakemus liitetty oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa hakemusta ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että se myöntää 25 000 €:n suuruisen kohdeavustuksen Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaostolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin kustannusarvion mukaisella summalla 22234,90 €.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto hakee 25 000 €:n suuruista kohdeavustusta Anne Mäkeläisen Amatsoni-tilateokseen. Tilateoksen sijoituspaikka on Ristiinan tieliittymän alue, jotta se tavoittaa alueelle tulevia matkailijoita myös muille Ristiinan taajaman nähtävyyksille. Tarkennetun kustannusarvion myötä Ristiinan aluejohtokunta on esittänyt hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle 22234,90 €:n suuruisen avustuksen myöntämistä.

Aluejohtokunnan esittämä summa on koko hankkeen budjetti, eikä hankkeeseen näin ollen sisältyisi lainkaan omarahoitusosuutta.

Hankkeesta pyydetty kannanotot niin museopalveluilta kuin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta. Molemmissa lausunnoissa nostettiin esille se, ettei hankesuunnitelmassa oteta kantaa tilateoksesta syntyviin jatkuviin kustannuksiin eikä lupamenettelyn hoitamiseen. Molemmissa lausunnoissa pidettiin ehdottoman tärkeänä, että teoksen huolto ja muut siitä jatkossa syntyvät kustannukset ovat huomioitu hankesuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkelin Yrittäjä/Ristiinan alajaostolle 10 000 € suuruisen kohdeavustuksen Amatsoni-tilateokseen.

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä. Avustus maksetaan vuoden 2017 määrärahasta. Mikäli hanke ei toteudu tai toteutus poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, voidaan avustus periä takaisin.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Ristiinan aluejohtokunta, Virpi Launonen, Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat