Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Mikkelin kaupungin museoiden palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen (lisäpykälä)

MliDno-2017-2434

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin museoiden voimassa oleva palveluhinnasto on hyväksytty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 14.12.2016 § 100 ja se astui voimaan 1.1.2017.

Nyt on ilmennyt tarvetta uudistaa palveluiden hinnoittelua joiltakin osin. Museokohteiden pääsymaksut pidetään ennallaan. Merkittävin muutos hinnastossa on se, että eri museokohteisiin on jatkossa määritelty ryhmäopastuksen hinta varauksesta kohteen aukioloaikana ma-pe sekä kohteen aukioloaikana la-su ja pyhäpäivisin.

Aikaisemmin esimerkiksi Päämajamuseossa ryhmäopastus aukioloaikoina on sisältynyt pääsylipun hintaan. Tällöin kohteen aukipidosta vastaava henkilö on suorittanut lyhyehkön ryhmäopastuksen (n. 15 minuuttia) asiakaspalvelupisteen lähellä, jolloin paikalle ei ole tarvittu toista henkilöä asiakaspalvelupisteeseen ryhmäopastuksen ajaksi.

Asiakkaiden taholta on kuitenkin esitetty toive pidemmistä ryhmäopastuksista. Uudessa palveluhinnastossa tämä toive huomioidaan siten, että etukäteen museokohteeseen varattua opastusta saapuu pitämään toinen henkilö, joka voi kiertää näyttelyssä ryhmän kanssa. Kierron kesto on yksi tunti. Museon aukipidosta vastaava henkilö jatkaa muiden museon asiakkaiden palvelemista asiakaspalvelupisteessä. Muutos tarkoittaa henkilöstöresurssin lisäpanostamista museokohteiden ryhmäopastuksiin. Tämän vuoksi museotoimi aloittaa ryhmäopastuksissa yhteistyön Mikkelin oppaiden kanssa. Oppaita koulutetaan 5-10 kpl museonäyttelyiden opastuksiin, jotta lisääntyneeseen ryhmäopastustarpeeseen kyetään vastaamaan. Museokohteiden aukioloaikojen ulkopuoliset ryhmäkäynnit hoidetaan entiseen tapaan. Esitys museopalveluiden hinnoittelusta 1.1.2018 alkaen on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy museopalveluiden hinnoittelun 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa oli 29.11.2017 päätettävänä Museopalveluiden hinnoittelu 1.1.2018 alkaen.

Hinnoitteluliitteeseen jäi virhe koskien Valtakunnallisen museokortin hintaa. Oikea hinta on museokortin uusijoille 59,00 euroa ja uusille ostajille 68,00 euroa. Korjattu palveluhinnasto on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy Museopalveluiden hinnoittelun liitteen mukaisesti 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matti Karttunen, Seija Häkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat