Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin 4H-yhdistys ry:n välinen kumppanuussopimus

MliDno-2017-2448

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin 4H-yhdistys ry:n avustamiskäytännöstä sopiminen on siirtynyt vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä aiemmalta maaseutu- ja tielautakunnalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. Avustusmääräraha on siirretty nuorisopalveluiden avustuksiin täysimääräisenä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut on laatinut yhteistyössä Mikkelin 4H-yhdistys ry:n kanssa kumppanuussopimusesityksen, joka tuodaan lautakunnan tarkasteluun ja päätöksentekoon.

Kumppanuussopimusta on valmisteltu yhdessä 4H:n toiminnanjohtajan kanssa. Lisäksi sopimusaihio on lähetetty Mikkelin 4H-yhdistyksen hallituksen arvioitavaksi. Hallituksen jäsenillä ei ollut huomauttamista sopimukseen.

Sopimuksen valmistelussa on käytetty mallina Mikkelin kaupungin kumppanuussopimuspohjaa.

Mikkelin kaupungin edustajana Mikkelin 4H-yhdistys ry:n hallituksessa on ollut aiemman maaseutu- ja tielautakunnan jäsenistään valitseman henkilö. Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsisi jäsenen kaupungin edustajaksi 4H:n hallitukseen valtuustokaudeksi. 4H:lta saadun tiedon mukaan kokouksia on enintään neljä kertaa vuodessa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää, että lautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin ja Mikkelin 4H-yhdistys ry:n välille laaditun kumppanuussopimuksen ja valitsee edustajansa Mikkelin 4H-yhdistyksen hallitukseen valtuustokaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin ja Mikkelin 4H-yhdistys ry:n välille laaditun kumppanuussopimuksen.

Lisäksi lautakunta valitsee edustajansa Mikkelin 4H-yhdistyksen hallitukseen valtuustokaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi edustajakseen Jari Sihvosen 4H-yhdistyksen hallitukseen.

Tiedoksi

Mikkelin 4H-yhdistys ry/Tarja Kauppinen, valittu edustaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat