Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Liikuntapalveluiden tunnustuspalkinnot 2017

MliDno-2017-2493

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta voi myöntää menestyneille tai lupaaville urheilijoille, seuroille tai joukkueille stipendejä ja tunnustuspalkintoja palkitsemissäännön mukaan. Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilijan/joukkueen seura tai muu aloitteen tekijä tunnustuspalkintolomakkeella. Palkinto voi olla stipendi tai muu huomionosoitus.

Liikuntapalvelut pyysi seuroilta esityksiä vuoden 2017 palkittaviksi urheilijoiksi 15.11.2017 mennessä. Lisäksi liikuntapalvelut on tehnyt seurantaa mikkeliläisestä urheilumenestyksestä, jotta vertailtavuus eri suoritusten välillä säilyisi. Kriteerejä palkitsemiseen tarkastellaan vuosittain esitysten ja urheilijoiden menestymisen mukaan. Liikuntapalvelut painottaa menestystä yleisissä sarjoissa, mutta vuosittain myös junioreiden menestys korostuu. Aivan nuorisompia junioreita, alle 15-vuotiaita, ei yleensä ole esitetty palkittaviksi liikuntapalveluiden toimesta.

Koonti seurojen esityksistä on liitteenä (seurojen esitykset punaisella, liikuntapalveluiden huomiot mustalla).

Yleisissä sarjoissa palkitsemisesityksen kriteeriksi otettiin huomattava kansallinen tai kansainvälinen kilpailumenestys.

Juniorisarjoissa palkitsemiskriteeriksi nousi huomattavan kansallisen menestyksen lisäksi kansainvälinen kilpailuedustus (PM-, EM-, MM- tai muu huomattava kansainvälinen edustus) tai valinta merkittäviin kansainvälisiin kilpailuihin. Valinta otettiin huomioon, vaikka urheilija olisi joutunut jättäytymään pois itse kilpailusta loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi.

Seniorisarjoista ei esitetä palkittavia.

Liikuntapalvelut esittää, että lautakunta palkitsee 500 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla yleisistä sarjoista seuraavat urheilijat:

Henna-Riikka Haikonen, Anttolan Urheilijat ry, suunnistus
Laura Pekkarinen, Mikkelin Bouncers ry, amerikkalainen jalkapallo
Leena Makkonen, Mikkelin Golf ry, golf
Martti Puumalainen, Mikkelin Judo ry, judo
Miika Nykänen, Mikkelin Melojat ry, melonta
Joni Polishsuk, Mikkelin Nyrkkeilijät ry, nyrkkeily
Ida Hulkko, Mikkelin Uimaseura ry, uinti
Jesse Matilainen, Mikkelin Voimailijat ry, voimamieskilpailut

Lisäksi esitetään, että lautakunta palkitsee 150 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla seuraavat junioriurheilijat sekä 500 euron tunnustuspalkinnolla listan juniorijoukkueet:

Saana Lahdelma, Mikkelin Hiihtäjät ry, ampumahiihto
Jasmin Kähärä, Mikkelin Hiihtäjät ry, hiihto
Noora Tivinen, Mikkelin Hiihtäjät ry, hiihto
Mikkelin Kampparit ry, P15-joukkue ja P17-joukkue, jääpallo
Iisakki Kaivola, Mikkelin Kampparit ry, jääpallo
Kalle Lempinen, Mikkelin Kampparit ry, jääpallo
Esko Liukkonen, Mikkelin Kampparit ry, jääpallo
Jessica Kähärä, Mikkelin Kilpa-Veikot ry, yleisurheilu
Lauri Lankila, Mikkelin Luistelijat ry, taitoluistelu
Vilma Viitanen, Mikkelin Nyrkkeilijät ry, nyrkkeily
Alisa Hokkanen, Porrassalmen Urheilijat PU-62 ry, jalkapallo
Eerika Hämäläinen Porrassalmen Urheilijat PU-62 ry, jalkapallo
Julia Haikonen, Porrassalmen Urheilijat PU-62 ry, jalkapallo
Emilia Olkkonen, Ristiinan Urheilijat ry, yleisurheilu
Lauri Syrjälainen, Helsingin Suunnistajat, suunnistus

Vuoden liikuntateko 2017

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta voi myöntää vuoden liikuntateko -palkinnon Mikkelissä toteutetulle, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävälle liikuntatapahtumalle, -teolle tai toimintamuodolle, joka tuo Mikkelille myönteistä näkyvyyttä. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai seuralle/järjestölle. Vuoden liikuntateko -palkinnolla ei palkita kilpailusaavutuksia. Esityksen palkitsemisesta tekee liikunta- ja nuorisopalvelut.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden liikuntateko 2017 -palkinnon saajaksi Mikkelin Urheiluautoilijat ry:tä, jonka järjestämä, urheilullisesti kovatasoinen rallin SM-osakilpailu Vaakuna-Ralli 2017 herätti suurta valtakunnallista mielenkiintoa, houkutteli paikalle ennätysyleisömäärän ja keräsi mittavaa medianäkyvyttä itse rallille ja Mikkelille. Mikkelin Urheiluautoilijat ry arvioi itse Vaakuna-Rallin 2017 Suomen toiseksi merkittävimmäksi rallitapahtumaksi MM-osakilpailun jälkeen. Tapahtuman järjestelyissä mukana olleet seurat pystyvät rahoittamaan toimintaansa Vaakuna-Rallin tuotoilla (kioskimyynti, lipunmyyntiprovisiot). Vuoden liikuntateko -palkinnon arvoksi esitetään 1000 euroa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää, että lautakunta päättää myöntää tunnustuspalkinnot menestyneille urheilijoille esityksen mukaisesti ja valitsee edustajan tai edustajat palkitsemistilaisuuteen. Tilaisuuden ajankohta ilmoitetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää tunnustuspalkinnot menestyneille urheilijoille esityksen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta valitsee edustajan tai edustajat palkitsemistilaisuuteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi edustajakseen Jatta Juholan. 

Merkitään, että tilaisuus pidetään 31.1.2018 klo 15 - 17 kaupunginhallituksen kokouhuoneessa.

Tiedoksi

Tunnustuspalkinnon saajat, valitut edustajat, Antti Mattila

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat