Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Liikuntapalveluiden hinnasto vuodelle 2018

MliDno-2017-2492

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen asettamaan vuoden 2018 talousarvioraamiin ja uuteen, kasvaneeseen tulotavoitteeseen yltääkseen liikunta- ja nuorisopalvelut lisäsi eri liikuntapaikoilta kerättäviä tuloja talousarvioon yhteensä noin 80 000 euroa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyi liikunta- ja nuorisopalveluiden vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 18.10.2017.

Talousarviopäätöksenteon edetessä kaupunginhallitus viestitti, että lisätulotavoite voitaisiin puolittaa 40 000 euroon, mikäli korotukset voitaisiin suunnitella niin, etteivät ne kohdentuisi lapsiin ja nuoriin. Liikuntapalvelut teki laskelmia ja päätyi siihen, että 40 000 euron lisätulo voidaan kerätä aikuisten liikuntapaikkamaksuista siten, ettei lasten ja nuorten pääsylippuhintoja eikä pääosin myöskään juniorivuorojen hintoja tarvitse korottaa.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvion tulotavoite on muutoksen jälkeen 1 450 000 euron sijaan 1 410 000 euroa.

Tässä esitettävät hinnankorotukset ja nurmi- ja keinonurmikenttien hinnoitteluperusteen muutokset on suunniteltu niin, että vuonna 2018 lisätuloa saadaan hinnankorotuksen vuoksi kerättyä noin 37 000 euroa. Täysimääräisesti hinnakorotukset vaikuttavat vasta 2019, sillä osa hinnoista voidaan nostaa vasta huhtikuusta tai syyskuusta 2018 lähtien seurojen toimintakausien mukaan. Nyt esitettävät hintojen muutokset tuottaisivat koko vuoden tasolla, ensi kertaa siis aikaisintaan 2019, noin 47 000 euroa. Uimahallien osuus korotuksista on noin 22 000 euroa. Uimahallilippujen hintoja voidaan korottaa 1.1.2018 alkaen.

Aikuisten uimahallilippujen hinnat nousevat esityksen mukaan kertalippujen osalta 0,20 euroa Rantakeitaassa ja 0,30 Naisvuoren uimahallissa. Nousu arvioidaan kohtuuulliseksi, varsinkin kun Naisvuoren uimahalli on remontoitu paremmin asikkaita palvelevaksi. Korotusten ei uskota estävän harrastamista. Rantakeitaan kertalippu on kuitenkin lähikaupunkien kallein, eikä korotusvaraa arvioida tämän jälkeen kovin paljoa olevan. Sarjalippujen (lähinnä eniten käytetty 10 kerran lippu) hinnat nousevat kaksi euroa. Sarjalippu on edelleen kertalippua edullisempi vaihtoehto.

Nurmi- ja keinonurmikentille esitetään hinnoittelumuutosta. Tällä hetkellä kentillä on eri hinta harjoituksille ja otteluille, joka perustuu aiempaan käytäntöön, kun otteluita varten tehtiin liikuntapalveluiden toimesta enemmän kenttien valmistelua. Nykyään uusien kenttien myötä harjoituksen ja ottelun välillä ei käytännössä ole palvelun suhteen eroa. Tästä syystä korkeampi otteluhinta esitetään poistettavaksi kokonaan ja harjoitusmaksu muutetaan kentän käyttömaksuksi (poikkeuksena Urheilupuiston pääsymaksulliset sarjaottelut). Tässä esityksessä uusiksi hinnoiksi on määritelty summat, joilla tulokertymän odotetaan olevan hivenen suurempi kuin yhteenlasketuilla harjoittelu- ja ottelumaksuilla tänä vuonna. Samanlainen muutos on tehty juniorihintoihin, mutta niin, että kenttien juniorikäyttäjien maksama kokonaissumma ei nousisi. Kenttien osalta hinnastoon on lisätty puolikkaan kentän hinnat. Puolikkaan kentän varaukset ovat olleet käytäntö jo pitkään, mutta hinnastossa niitä ei aiemmin ole mainittu.

Liikuntasaleista hintoja esitetään nostettavaksi ainoastaan Rantakeitaassa. Esimerkiksi Haukihallissa on tilanne, että edellisen hinnankorotuksen jälkeen salin kysyntä on laskenut. Uudella korotuksella arvioitiin olevan kielteinen vaikutus varattujen vuorojen ja sitä kautta liikunnan ja tulojen määrään, joten tässä esityksessä päädyttiin nostamaan vain eniten kysytyn Rantakeitaan liikuntasalin hintoja. Koska liikuntasaleissa ei ole eri hintoja junioreille ja aikuisryhmille, tämä korotus koskee osittain myös junioreja. Koulujen liikuntasalit ovat edelleen liikuntaseuroille maksuttomia. Lisäksi Rantakeitaankin hinnat säilyvät edelleen maltillisina.

Myös ensilumen ladun hintojen korotus koskee osittain myös junioreja, mutta hintojen nousu katsottiin perustelluksi liikuntalajien tasa-arvoisen kohtelun ja ensilumen ladun erityispiirteiden vuoksi (vaativan työmäärä, ulkopuollisen kaluston käyttö ja hinnat). Liikuntaseurat saavat kuitenkin edelleenn juniorikäyttöön joka viidennen kausikortin maksutta.

Hintojen korotusta esitetään myös jäähalleille, kuplahalliin, Anni Swaninkadun kuntosalille ja Hänninkentän talvikäyttöön (kesäkäyttö huomioitu keinonurmien hinnoissa).

Liitteenä olevassa taulukossa kuvataan nykyisiä hintoja, esitettäviä uusia hintoja, vuorojen määrää ja kultakin liikuntapaikalta kerättävän lisätulon määrää, jonka perusteella voi arvioida, miten hintojen kokonaisnousu jakautuu. Lisäksi taulukossa mainitaan liikuntapaikkakohtainen hintojen nousu vuodelle 2018 verrattuna koko vuoden tasoon (kokonaisvaikutus vasta vuodelle 2019) sekä hintojen nousun ajankohdat.

Liikuntapalveluiden hinnastossa on maksuluokkia ja lippuhintoja, joita ei juurikaan käytetä (esimerkkeinä kenttien hinnat ulkopaikkakuntalaisille, kaupunginosaseuroille ja oppilaitoksille sekä uimahallien 50 kerran sarjalippu). Liikuntapalvelut pyrkii yksinkertaistamaan hinnastoa ja karsimaan turhia maksuluokkia pois. Tästä tuodaan erillinen esitys lautakuntaan. Tuossa yhteydessä itse hintoihin ei esitetä muutoksia.

Liikuntapalvelut esittää, että lautakunta hyväksyy talousarvion tulo-odotuksen nousuun perustuvan hintojen korotuksen kokonaisuutena sekä hinnoitteluperusteen muutoksen kenttien osalta esitetyn mukaisesti. Korotukset astuvat voimaan liikuntapaikkakohtaisesti taulukossa esitetyn mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy talousarvion tulo-odotuksen nousuun perustuvan hintojen korotuksen kokonaisuutena sekä hinnoitteluperusteen muutoksen kenttien osalta esitetyn mukaisesti. Korotukset astuvat voimaan liikuntapaikkakohtaisesti taulukossa esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikuntaseurat, Pekka Turunen, Virpi Lahti, Kimmo Kellman, Arja Tuukkanen, Tarja Hytönen, Kristiina Leppänen, Tarja Turunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat