Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kuntalaisaloite Haukivuoren kirjaston itsepalveluajasta / Anu Ritsilä

MliDno-2017-2043

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Anu Ritsilä on lähettänyt Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtajalle ja kirjastotoimenjohtajalle aloitteen koskien omatoimiajan käyttöönottoa Haukivuoren kirjastossa.

”Haukivuoren kirjaston nykyisillä aukioloajoilla on työssäkäyvän lapsiperheen erittäin haasteellista käyttää kirjastoa.

Suuri osa kyläläisistä käy töissä Haukivuoren ulkopuolella ja ennen klo 16.00 on mahdotonta ehtiä kirjastoon. Kahden päivän pidempi aukiolo tuo vähän helpotusta, mutta usein pikkulapsiperheessä aikataulu menee liian tiukaksi siinäkin. Kun lapset haetaan päiväkodista klo 17. ja mennään kotiin syömään, ehdittäisiin kirjastoon vasta puoli seitsemän aikaan illalla.

Jos Haukivuorella olisi itsepalvelutoimintoa lauantaisin ja sunnuntaisin, meidän perhe ainakin käyttäisi kirjastoa paljon enemmän. Kun palasin työelämään, meidän kirjastokäynnit eivät enää sen jälkeen ole oikein onnistuneet niin, että lapset olisivat mukana. Itsepalvelu mahdollistaisi myös kirjaston käyttöä "hiljaisen työskentelyn tilana".

Toivottavasti aukioloaikoja voitaisiin laajentaa viikonloppuihin, jotta pääsisimme taas lasten kanssa asioimaan kirjastoon!”

Kirjastotoimenjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon:

”Kirjastopalvelut on kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan palveluverkkoselvityksen velvoittamana aloittanut vuoden 2017 kuluessa kolme erilaista omatoimiaukioloaikakokeilua. Kokeilussa olevista malleista Haukivuorelle ainoa soveltuva on Suomenniemen kirjastossa kokeiltava malli, jossa tilaan on investoitu sähkölukko, kulunvalvonta ja kameravalvonta sekä lainausautomatiikka. Tämä mahdollistaa tilan käytön kirjastokortilla tunnistautuen niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjastopalvelut on esittänyt kahden kirjaston itsepalvelulaitteistojen hankinnan investointibudjetin suunnitteluvuodelle 2018. Kirjastopalveluiden suunnitelmissa hankinnat kohdistuisivat Haukivuorelle ja Ristiinaan. Investointibudjetti päätetään talousarvion 2018 yhteydessä.”

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Aluejohtokunta merkitsee aloitteen tietoonsa ja esittää, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ottaa asian huomioon budjettivalmistelussaan ja omatoimiajan ohjelma otetaan käyttöön Haukivuorella 1.4.2018 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjastopalvelut on kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan palveluverkkoselvityksen velvoittamana aloittanut vuoden 2017 kuluessa kolme erilaista omatoimiaukioloaikakokeilua. Kokeilussa olevista malleista Haukivuoren kirjastoon ainoa soveltuva on Suomenniemen kirjastossa kokeiltava malli, jossa tilaan on investoitu sähkölukko, kulunvalvonta ja kameravalvonta sekä lainausautomatiikka. Tämä mahdollistaa tilan käytön kirjastokortilla tunnistautuen niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjastopalvelut on esittänyt kahden kirjaston itsepalvelulaitteistojen hankinnan investointibudjetin suunnitteluvuodelle 2018. Kirjastopalveluiden suunnitelmissa hankinnat kohdistuisivat Haukivuorelle ja Ristiinaan. Investointibudjetti päätetään talousarvion 2018 yhteydessä. Investointien toteutuminen tarkentuu talousarvion hyväksymisen ja kaupunkirakenne selvityksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kuntalaisaloitteeseen Haukivuoren kirjaston omatoimiaukioloajasta ja toteaa, että asia on käsitelty loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anu Ritsilä, Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat