Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kaupunginorkesterin lippujen hinnoittelu 1.1.2018 alkaen

MliDno-2017-2461

Valmistelija

  • Jukka Mäkelä, vt. intendentti, Jukka.Makela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelu on jaettu kolmeen kategoriaan.

  1. Suuret konsertit (mm. Saimaa Sinfonietta -yhteistyö)
  2. Ns. tavalliset konsertit (kapellimestari ja solisti)
  3. Kamarimusiikki- ym. pienemmät konsertit (usein ilman kapellimestaria tai solistia)

Kaikissa hintaryhmissä on alennukset eläkeläisille, lapsille, opiskelijoille ja työttömille

Hinnat 1.1.2018 alkaen

Kategoria 1: norm. 27,50 € / eläkeläinen 25,50 € / lapsi, opiskelija, työtön 10 €
Kategoria 2: norm. 24,50 € / eläkeläinen 22,50 € / lapsi, opiskelija, työtön 8 €
Kategoria 3: norm. 19 € / eläkeläinen 17 € / lapsi, opiskelija, työtön 6 €

Hinnat sisältävät Ticketmasterin käsittelykulut. Kuluttajaviraston ohjeen mukaan markkinoinnissa lippujen hinnat tulee esittää toimituskulut sisältävinä kokonaishintoina.

1.1.2018 alkaen Ticketmasterin käsittelykulut ovat alle 10 € lipuista 1,00 €/kpl, enintään 20 € lipuista 2,50 €/kpl ja yli 20 € lipuista 3,00 €/kpl.

Konserttituotantojen kustannusrakenteen vaatiessa lippujen hintoja voidaan konserttikohtaisesti korottaa intendentin harkinnan mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy kaupunginorkesterin hinnoittelun esityksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Mäkelä, Anu Pettinen, Intendentti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat