Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustus - Kalvitsan Kylätoimikunta

MliDno-2017-2351

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalvitsan kylätoimikunta hakee Haukivuoren aluejohtokunnalta 1 100 €:n suuruista yleisavustusta. Avustus on tarkoitus käyttää muun muassa Kalvitsan Sanomien painokuluihin; painosmäärä 400 kpl, lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa, 4 x 150,00 € = 600,00 €. Lehden toimitus, taitto ja jakelu tehdään talkoilla. Lehden merkitys ja suosio on iso kyläläisten ja kesäasukkaiden keskuudessa.

Muita kuluja: Kalvitsan Tanssitalon kunnostukseen tarvikkeita; lautaa, nauloja, ruuveja, saranoita, maalia ynnä muita. Sähköjen tarkistus ja mahdolliset korjaukset. Arvio yhteensä 500,00 €. Työ tehdään talkoilla, ainoastaan sähkömies tulee palkata erikseen. Tanssitalolla on pidetty aiemmin esimerksiksi iltamia. Kalvitsan koulun ollessa yksityisen hallinnassa Kalvitsan teatterin esitykset tapahtuvat kesällä 2018 koulun Tanssitalolla. Myös iltamia tullaan jatkamaan. Tapahtumia vuodelle 2018 luvassa 57 kpl.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta käsittelee yleisavustushakemuksen kokouksessa.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa Kalvitsan kylätoimikunnan 1100 €:n suuruista yleisavustushakemusta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. Kalvitsa on uutena kylänä liittynyt Haukivuoreen, joten toimintaa halutaan tukea. Kalvitsa on yksi alueen aktiivisimmista kylistä.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Kalvitsan kylätoimikunnalle 1 100 €:n suuruisen yleisavustuksen.

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kalvitsan kylätoimikunta, Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat