Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Suomenniemen aluejohtokunnan esitys koskien kaupunkirakenneselvitystä (lisäpykälä)

MliDno-2017-1726

Valmistelija

 • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkirakenneselvityksessä (Mikkelin kaupunginvaltuusto, 2018, §71) ehdotetaan seuraavaa toimenpidettä:

“Keskitetään Suomenniemen Kilikello-päiväkotiin alkuopetuksen 1–3-luokat, ja ohjataan alueen 4–6-luokkalaiset Ristiinan yhtenäiskouluun, järjestely toteutetaan 8/2020 alkaen.”

Suomenniemen aluejohtokunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että toimenpidettä ei toteutettaisi, sillä käynnissä olevan elivoimahankkeen tulosten arvioimiseen vuoden mittainen seuranta-aika on liian lyhyt. Aluejohtokunta kuitenkin toteaa, että seurantajaksolla lapsia on syntynyt Suomenniemen koulunkäyntialueelle huomattavasti aiempia vuosia enemmän sekä paikkakunnalle on muuttanut lapsiperheitä. Suomenniemen alueen järjestelmällinen kehittäminen ja markkinointityö ovat vasta alkuvaiheessa. Alueen jäsentyminen kuntaliitoksen jälkeen osaksi Mikkeliä vaatii aikansa, mutta siinä ollaan hyvässä vauhdissa. Suomenniemi haluaa olla jatkossakin lapsiperheille houkutteleva asuinalue. Turvallinen, viihtyisä ja yhteisöllinen se jo on, mutta palveluja edelleen karsimalla kehittämistyöltä viedään pohja pois. On totta että tällä hetkellä Suomenniemen koulun oppilasennuste on laskeva, mutta kurssin kääntäminen on mahdollista.

Päiväkodin siirtäminen koulun tiloihin sekä koulun muuttuminen yksiopettajaiseksi sisältää useita käytännön ongelmia sekä vaatii satojen tuhansien eurojen luokkaa maksavan remontin koulun tiloihin.

Suomenniemen aluejohtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että kaupunkirakennusselvityksessä esitetty alkuopetuksen 1.–3. -luokkien siirtäminen Päiväkoti Kilikelloon ja alueen 4.–6. -luokkalaisten ohjaaminen Ristiinan yhtenäiskouluun jätetään toteuttamatta, ja että Päiväkoti Kilikello jatkaa nykyisissä tiloissa.

Perusteena vaateelle Suomenniemen aluejohtokunta esittää esittelytekstissä mainitut asiat seuraavin tarkennuksin:

 • elinvoimahankkeen seuraamisaikaa on jatkettava vuoteen 2024 saakka, jolloin vuosina 2018-2019 Suomenniemelle syntyneet lapset saavuttavat esikouluiän. Myös alueella tehdyn järjestelmällisen kehittämis- ja markkinointityön toimenpiteet ovat konkretisoituneet eli esim. muuttoliikkeen myötä mahdollisesti lisääntynyt lapsimäärä tulee huomioiduksi.
 • päätöksenteon perusteena on käytettävä virallisia tilastotietoja mm. alueelle syntyneiden ja muuttaneiden lasten määrästä - tätä tilastotietoa ei ole aluejohtokunnan saaman tiedon mukaan Mikkelin kaupungilla käytettävissä tällä hetkellä.
 • Suomenniemen yksi valtti asuinalueena on Päiväkoti Kilikellon lisäksi se, että koulussa on luokat 1.-6. Koululuokkien siirto vaikuttaa lapsiperheiden asuinpaikan valintaan ja siten heikentää edellytyksiä alueen kehittämiseen ja asukasluvun kasvattamiseen. Suomenniemen asukasluvun kasvu olisi koko Mikkelin etu.
 • nykytilanteessa koulun kahden opettajan ja kouluavustajan toimesta sijaisuusjärjestelyt, tuntien suunnittelu sekä tapahtumien ja retkien toteuttaminen onnistuvat vielä sujuvasti, turvallisesti ja taloudellisesti yhteisöllisessä työ- ja opiskeluympäristössä. Yhden opettajan koulussa näiden toteuttaminen ei onnistu yhdenvertaisesti Mikkelin muihin kouluihin verrattuna.
 • Päiväkoti Kilikellon nykyinen kiinteistö on äskettäin remontoitu; tilat ovat työntekijöiden mukaan tarkoituksenmukaiset, toimivat ja lapsille turvalliset.
 • koulurakennuksen muuttaminen päiväkodin käyttöön vaatii mittavat rakennus- ja muutostyöt kiinteistössä sekä piha-alueella.
 • pienten lasten tarvitsemat ergonomiset pesupaikat, wc:t ja nukkumatilat olisi rakennettava.
 • sisäänkäynnin yhteydessä olisi oltava vesipiste kuravaatteiden pesulle, kuivaustilat vaatteille sekä käynti suoraan aidatulle ulkoilualueelle, jossa tulisi olla myös varastotiloja mm. ulkoleluille ja rattaille.
 • lasten ruokailuun olisi varattava tilat ja paikka aterioiden jälkeiselle astiahuollolle sekä aamu-, väli- ja mahdollisten iltapalojen valmistukseen.
 • tiloja tulisi olla niin, että lapsiryhmässä voidaan toteuttaa laadukasta esiopetusta sekä varhaiskasvatusta jokaiselle ikäluokalle soveltuvalla tavalla, joten kaikki lapset eivät voi olla yhdessä tilassa koko päivää.
 • koulun tilojen lähes jokailtainen harrastuskäyttö häiritsee väistämättä päiväkodissa vuoropäivähoidossa olevien lasten iltatoimia ja nukkumista.
 • päiväkodin siirtämiseen koulun tiloihin on esityksessä varattu 150.000 €, joka on iso summa, mutta koska esityksessä ei ole tarkempaa tietoa tarvittavista rakennus- ja muutostöistä, on todennäköistä, että kustannukset tulevat kasvamaan tässä esitetyistä tarpeista johtuen.
   

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteen tietoonsa.

Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.

Lautakunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että se ottaa kantaa Suomenniemen aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen kaupunkirakenneselvityksen toimeenpanosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvatus- ja opetuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.