Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite liittyen aluejohtokunnan strategiaan

MliDno-2017-1495

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Strategiapäiviksi sovittiin alustavasti lauantait 26.8.2017 tai 2.9.2017. Myös paikka ratkaistaan, kun koordinoivan sihteerin valinta ja toimintarooli varmistuu. Puheenjohtaja pyysi jäseniä käymään läpi www.haukivuori.fi sivuilla ja jäsenille lähetettyä strategiaa jo valmistelumielessä läpi. Valmisteluryhmä tekee myös esityksen strategian täydentämisestä ja uusimisesta seuraavalle kokoukselle. Puheenjohtaja muistutti, että Maakuntaliiton strategialähtökohta: Metsä, vesi ja ruoka ovat myös aluejohtokunnan toimenpiteiden tulevaisuuden peruslähtökohtia muiden alueen veto- ja elinvoimaedellytysten myötä.

Valmistelija

Leo Laukkanen

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on esittänyt aluejohtokunnan jäsenille ennakkotehtävät ja toimenpidemallin työskentelystä (liitteenä).

Työskentelyä tukevat tohtorinkoulutettava Niina Kuuva ja Haukivuorelaiset ry:n projektivastaava Terhi Patja (aluejohtokunnan varajäsen) osallisuuskoordinaattori Linda Asikaisen poissa ollessa (työt alkavat 4.9.2017). Liitteenä swot-analyysin yhteenveto.

Valmistelija

Leo Laukkanen

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtajan Leo Laukkasen on laatinut strategialinjaukset vuosille 2017- 2021 jossa on linjattu päätavoitteet, tämän hetkiset toimenpidekohteet sekä ehdotuksia ja painotuksia Haukivuoren elinvoima-, viestintä ja markkinointipainotuksiksi ja -kohteiksi. Työssä on huomioitu aluejohtokunnan strategiapäivän 4.10.2017, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.  Liitteenä on strategialinjausehdotus.

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle strategian vv. 2017 -2020 hyväksymistä sekä esittää seuraavia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä varmistamaan strategialinjausten toimenpidekäynnistykset, osin seurannan ja tekemisen. Liitteenä.

Vastuuhenkilöiden ja työryhmien sekä eriprojektiryhmien edetessä puheenjohtaja ja sitä kautta myös valmisteluryhmät on pidettävä hyvin ajan tasalla, että ollaan selvillä asioiden ja toimenpiteiden etenemisestä, ongelmista, koska puheenjohtaja on jatkuvasti joko virallisissa tai epävirallisissa kontakteissa verkostoihinsa mm. Maakuntaliiton johtoon, Mikkelin kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin sekä oman alueen sidosryhmiin. Tämä varmistaa myös asioihin ja niiden valmisteluun nopeat reagoinnit. Eikä päällekkäisiä toimia  ja muita ongelmia synny.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä hyväksyi yksimielisesti aluejohtokunnan strategiset linjaukset vv 2017 -2021. Nopeat kaavoitustoimenpiteet kohtaan liitetään Haukivuoren kirkonkylän ja Lonkarinjoen välinen alue. Valmistelutyöryhmä esittää sen edelleen aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi sekä lisäesityksen tekemistä Mikkelin kaupungin kaavoitustoimelle. 

Strategiset linjausesitykset ovat pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema osatoiminnot ja tehtävävastuuhenkilöt esitettäväksi aluejohtokunnalle, joka on liitteenä. Liitteet 1 ja 2.

Päätös

Hyväksyttiin.

Saatetaan Miksei Oy:n matkailujohtajalle tiedoksi alueen valmiita markkinointipaketteja ja aluejohtokunnan 2017-2021 strategia.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Käynnistetään kokouksessa keskustelu helmikuun hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoukseen kartoitus v. 2018 liittyen strategisten toimien hankintojen esityksiin. Esitetään seuraavia asioita:

Kyyvesi-kirjan toimittaminen ja kustantaminen, Lasten ja nuorten skeittipaikan rakentaminen, Haukivuoritalon ulkokuoren kunnostaminen ja sisäilman puhdistaminen, Kalvitsan eräpolun kunnostaminen (Eeron polku) yhdessä Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan kanssa, jääkiekkokaukaloiden kunnostus, Haukivuoren asumiskampanjarahoitusta Pääkaupunkiseudun alueen eri segmenteille ja Sataman palveluiden parantamista sekä frisbeevälineiden koulutusta nuorille yhteystyössä nuorisoasioiden edustajan, kaupungin ja koulun kanssa.

Lisäksi esitettiin selvitettäväksi aluejohtokunnan avustusmäärän  (maximi 5000 euroa/ aluejohtokunta) tarvetta ja kohteita.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksillä; Skeittipaikan eräs vaihtoehto on yhtenäiskoulun takana tai vanhan Siwan ja Osuuspankin välinen kaupungin tontti. Kustannusarvio on n. 10 000 euroa betonialustaa käyttäen. Toteutukseen käytettäisiin myös talkootyötä. Haukivuoritaloa tulee kunnostaa edelleen vuonna 2018 sekä sisältä että ulkoa. Kalvitsassa oleva eräpolun ehdotus paikannetaan ja konkretisoidaan. Asemankylän jääkiekkokaukalon pinnoitus on uudistettava, samoin kaukalon laidat. Rantokankaan hyppyrimäen kunnostus. Ehdotukset valmistellaan ja priorisoidaan seuraavaan kokoukseen mennessä aluejohtokunnan työnjaon mukaisilla henkilövalmisteluilla.

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta käynnistää alueen markkinointisuunnittelun strategian mukaisin painotuksin työryhmällä Petri P. Pentikäinen, Saku Niilo-Rämä ja aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen. Pääsegmenttinä ovat aluksi etätyöntekijät, mutta myös muita segmenttejä, kuten perheitä, otetaan markkinointitoimenpiteiden kohteeksi (Ajk:n strategia kohta 4.)

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Aluejohtokunnan markkinointisuunnittelu on käynnistetty 11.1.2018. Markkinointikärjeksi ehdotetaan ”Seudun paras etätyöpaikka.” Nostetaan esille paikallisia etätyöntekijöitä. Saku Niilo-Rämä ja Petri P. Pentikäinen valmistelevat suunnitelman 22.2. mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen palaveri. Yksityiskohtaisempia vaihtoehtotoimia on liitteessä 1.

Päätös

Hyväksyttiin. Etäpisteen käynnistämiseksi aloitetaan välittömästi toimet eri kaupungin sektoreiden kanssa joko niin, että kaupunki/Miksei tukee suoraan toimintaa tai sitten sille haetaan erillistukea hyvinvoinnin ja osalisuuden lautakunnalta koko asukashankinta- ja vapaa-ajanasumisaktiviteettien myötä.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnassa on ollut alustavaa keskustelua siitä, että aluejohtokunta kutsuisi koolle Haukivuoren Asemankylän kerros- ja rivitalojen omistajatahot ja keskustelisi mahdollisuudesta toteuttaa yhdessä etenkin pääkaupunkiseudulle suunnattu markkinointikampanja talojen myynti- ja vuokraustoimista. Kerros- ja rivitalojen omistajatahoja ovat: Osuuspankki Suur-Savo, Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkelin kaupunki, Asunto Oy Asemakylä sekä Asunto Oy Luhtihauki. Tällä hetkellä Haukivuorella on aluejohtokunnan saamien tietojen mukaan 28 tyhjää asuinhuoneistoa. Aluejohtokunta katsoo, että myös huoneistojen laatu-, kunto- ja myyntitaso pitää arvioida.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Keskustellaan asiasta ja sovitaan toimenpiteistä. Päätetään kampanjalle yhteyshenkilö, joka etsii Haukivuoren Asemankylän kerros- ja rivitalojen omistajien puolelta myynti- ja vuokraustoimista vastaavat henkilöt ja muut tarpeelliset tiedot. Kun yhteyshenkilöt on hankittu, Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kutsuu osapuolet koolle ja esittelee asian.

Päätös

Puheenjohtaja kutsuu loka-marraskuussa koolle taloyhtiöiden puheenjohtajat ja isännöitsijät keskustelemaan tulevista markkinointitoimenpiteistä.          

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kutsui aluejohtokunnan kokouksen 19.9.2018 § 64 päätöksen mukaisesti Asemankylän kerros- ja rivitalojen asunto-osakeyhtiöiden puheenjohtajat ja isännöitsijät keskustelutilaisuuteen 12.11.2018 klo 18.00. Keskustelun keskiössä olivat 25 vapaana olevan osake- tai vuokrahuoneiston markkinoiminen esim. pääkaupunkiseudulle sekä Mikkelin ympäristöön.

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja taustoitti tilaisuuden aiheesta (aluejohtokunnan strategia, tilaisuuden tarkoitus ja tavoite) sekä esitteli ja jakoi aineistoa, jota oli valmisteltu lehti- ja verkkoilmoitusmalleiksi sisältäen mm. pääkaupunkiseudun lehtien hintatarjouksia, hintamalleja ja muuta illan ohjelmaan liittyvää aineistoa.  Aluejohtokunnan puheenjohtaja myös ilmoitti, että www.haukivuori.fi -verkkosivu on käytettävissä alueen markkinointiprojektissa. Puheenjohtaja totesi, että aluejohtokunnan tehtävä ei ole asuntojen myynti tai vuokraus, vaan nostaa esille Haukivuorella strategisesti tärkeitä asioita ja ongelmia sekä luoda valmiuksia alueen kipukohtien korjaamiseksi tai toimenpiteiden vauhdittamiseksi. Kutsukirje on liitteenä ja tilaisuuden muistio oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta tutustuu tilaisuudesta tehtyyn muistioon ja keskustelee markkinointiprojektista.

Päätös

Hyväksyttiin toimenpiteet ja muistio. Muistio liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään tiedoksi, että 12.11.2018 pidetyssä neuvottelutilaisuudessa aluejohtokunnan puheenjohtaja alusti Asemankylän tyhjillään olevien kerros- ja rivitalojen huoneistojen markkinointikeinoja. Tilaisuudessa perustettiin kaksi työryhmää, joista toinen työryhmä kohdistaa markkinoinnin pääkaupunkiseudulle (Miettinen, Asikainen ja Hurri), ja toinen työryhmä (Varjus, Väisänen ja Niilo-Rämä) kohdistaa markkinoinnin Mikkelin seudulle. Lisäksi isännöitsijät tiedottavat näistä toimista As. Oy:n osakkaita, joilla on tyhjiä huoneistoja, jos heissä on halukkuutta tulla mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun markkinointiin. Markkinoidaan niin vuokra-kuin omistusasuntoja.  Seurantakokous pidetään ensi vuonna 14.3.2019 klo 18.00 Haukivuoritalolla.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on laatinut ja hyväksynyt strategian kuluvalle valtuustokaudelle.

Haukivuoren alueen strategia keskittyy alueen kehittämiseen pitkällä aikajänteellä tavoitteenaan parantaa alueen elin- ja vetovoimaa sekä lisätä asumisedellytyksiä ja viihtyvyyttä. Haukivuoren aluejohtokunta on pyytänyt Mikkelin kaupunginhallitukselta selvityksiä ja vastauksia strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.

Haukivuoren aluejohtokunta on määritellyt roolinsa alueella strategisten toimien osaajana, kokonaistoimintojen johtajana ja koordinoijana, paikallisasiantuntijana, edunvalvojana, puhemiehenä, toimenpiteiden generoijana ja aktiivisena itsenäisenä toimijana sekä aikaansaajana. Aluejohtokunta esittää alueen strategisen merkityksen ja toimenpidekohteet kaupunkiorganisaatiolle. Tavoitteena aluejohtokunnalla on vahvistaa alueen elin- ja vetovoimaa, kehittää edellytyksiä työ- ja asuinolosuhteisiin, ympäristön viihtyvyyteen ja virkistysmahdollisuuksiin ja retkeilyyn.

Strategian pääkohtia ovat:

  • kaavoitustoimenpiteiden nopea eteneminen Haukivuoren Asemankylän ja sataman ympäristössä sekä myöhemmin Kirkonkylällä
  • kiinteistöveron uudistaminen  
  • rajattujen junavuorojen palauttaminen Haukivuorelle
  • verkkoyhteyksien kehittäminen
  • tieverkoston kunnon ylläpitäminen
  • vesistöjen kunto (valumaalueilta ei tule turve-, metsä- ja maatilavirtaamia suoraan järviin eikä uusia turvelupia myönnetä)
  • alueen markkinointi
  • lääkäripalveluiden saavutettavuus (lääkäripalveluiden halutaan olevan käytettävissä joka päivä, hammaslääkäri kahdesti viikossa)

Haukivuoren aluejohtokunta pyytää aloitteellaan Mikkelin kaupunginhallitukselta selvityksiä ja vastauksia  strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että aluejohtokuntien vaikuttamiskeinoina ovat aloitteet sekä oman toimintamäärärahan puitteissa tehtävä kehittämistyö ja kumppanuudet.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, vastata työllisyyspolitiikasta ja asunto- ja maankäyttöpolitiikasta.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se huomioi edunvalvonnassa sekä kehittämistoimissaan Haukivuoren aluejohtokunnan strategiassaan esille nostamat asiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.