Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja alueelliseksi vastuumuseoksi hakeminen

MliDno-2018-2499

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallituksen esitys museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on annettu Eduskunnalle 18.10.2018. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Museolain tavoitteita, toiminnan tarkoitusta ja valtionosuuden edellytyksiä koskevia säännöksiä uudistettaisiin. Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja vastuumuseoksi nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin laissa. Päätökset museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi olisivat voimassa toistaiseksi, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö arvioisi neljän vuoden välein, täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset. Vastuumuseoiden osalta arvioitaisiin myös, täyttääkö museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Vastuumuseot neuvottelisivat neljän vuoden välein Museoviraston kanssa seuraavaa nelivuotiskautta koskevasta suunnitelmasta.

Museoiden valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta. Uudistuksella pyritään kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään lisäämään rahoituksen ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä turvaa jatkossakin taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.

Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä. Laissa ehdotetaan säädettäväksi periaatteista, joiden mukaan valtionosuuden perusteeksi vahvistettavista henkilötyövuosien määrästä päätetään. Tavoitteena on, että alueellisten vastuumuseotehtävien hoitaminen tulee järjestetyksi kattavasti koko maassa. Alueellisen vastuumuseotoiminnan perusteita kehitetään niin, että rahoitus vastaa paremmin tehtävien hoidon kattavuutta ja palveluiden kustannuksia. Alueelliset vastuumuseotehtävät voidaan jakaa maakunnassa useamman museon kesken.

Museoiden valtionosuusjärjestelmä säilyisi edelleen peruslähtökohdiltaan laskennallisena siten, että valtionosuus perustuisi valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määrään ja henkilötyövuotta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Museoiden valtionosuus muodostuisi perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Museoiden perusrahoitusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisesti määräytyvän henkilötyövuosien osan valtionosuusprosentti olisi 85.

Uudistuksen myötä museoiden pitää hakea uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimittämiseksi järjestetään hakemusmenettely. Museot ilmoittavat alustavan kiinnostuksen hakea alueellista vastuumuseotehtävää marraskuussa 2018. Ilmoitus ei ole sitova, mutta se toimii jatkovalmistelun pohjana. Maakunnissa, joissa on useampia samasta tehtävästä kiinnostuneita toimijoita tai joissa johonkin tehtävään ei ole kiinnostuksensa ilmaisseita toimijoita, käydään tarvittaessa tarkentavat neuvottelut joulukuussa 2018 .Varsinainen hakemus valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset alueellisiksi vastuumuseoiksi nimeämiseksi tehdään helmikuussa 2019. Museoviraston kanssa käydään neuvottelut alueellisten tehtävien hoitamisesta maalis-toukokuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös museoiden hyväksymisestä valtionosuuden piiriin, alueellisten vastuumuseoiden nimeämisestä sekä yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista tehdään lokakuussa 2019.

Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen tehtäväkokonaisuuteen:

1. Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, jolla tarkoitettaisiin toimialueen kulttuuriperintöön ja museotoimintaan liittyviä asiantuntija-, kehittämis- ja edistämistehtäviä, Tehtävää hoitava museo toimisi toimialueensa kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja alueellisen yhteistyön edistäjänä toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän tarkoituksena olisi myös tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden tarpeisiin vastaavia kulttuuriperintöpalveluita. Kehittämistehtävän laajuus, tarkempi sisältö ja toimintamuodot määräytyisivät alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalta. Museon tehtävänä olisi myös kehittää ja edistää kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta toiminta-alueellaan. Museolla voisi olla erikseen sovittaessa myös valtakunnallinen asiantuntija- tai kehittämisvastuu.

2. Alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötehtävä, jolla tarkoitetaan toimimista toimialueellaan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Museo edistäisi kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman vaalimista ja siihen liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista, saavutettavuutta. osallisuutta ja kulttuuriympäristötietoutta.

3. Alueellinen taidemuseotehtävä, jolla tarkoitetaan toimimista kuvataiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana omalla toimialueellaan. Museon asiantuntijuus perustuisi museon kokoelmiin ja tietovarantoihin sekä alueen muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Alueellisen taidemuseotehtävän tarkoituksena olisi tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden tarpeisiin vastaavia kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluita. Tehtävän sisällön ja laajuuden määrittelyssä otettaisiin huomioon alueen laajuus ja tarpeet sekä muut alueelliset erityispiirteet. Museo edistäisi toiminnallaan alueellisen kuvataiteen dokumentointia, tallentamista ja saavutettavuutta. Museo toimisi alueellaan myös julkisen taiteen ja kokoelmien asiantuntijana, taidenäyttelyiden asianmukaisten sopimus- ja korvauskäytäntöjen sekä prosenttiperiaatteen käytön edistäjänä.

Etelä-Savossa maakunnalliset museovastuut on jaettu Savonlinnan ja Mikkelin kesken. Maakuntamuseo toimii Savonlinnassa. Mikkelissä sijaitsee Etelä-Savon aluetaidemuseo. Mikkelin kaupunki saa museotoimestaan laskennallisiin henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuutta kymmenen henkilötyövuoden mukaan (297 869 euroa vuonna 2018).

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 § 382, että kaupunki hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hvyinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi selostuksen museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja esittää että Mikkelin kaupunginhallitus hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.