Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Liikuntapalveluiden tunnustuspalkinnot 2018

MliDno-2018-2521

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, liikunta- ja nuorisosihteeri, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta voi myöntää menestyneille tai lupaaville urheilijoille, seuroille tai joukkueille stipendejä ja tunnustuspalkintoja palkitsemissäännön mukaan. Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilijan/joukkueen seura tai muu aloitteen tekijä tunnustuspalkintolomakkeella. Palkinto voi olla stipendi tai muu huomionosoitus.

Liikuntapalvelut pyysi seuroilta esityksiä vuoden 2018 palkittaviksi urheilijoiksi 15.11.2018 mennessä. Lisäksi liikuntapalvelut on tehnyt seurantaa mikkeliläisestä urheilumenestyksestä, jotta vertailtavuus eri suoritusten välillä säilyisi. Kriteerejä palkitsemiseen tarkastellaan vuosittain esitysten ja urheilijoiden menestymisen mukaan. Liikuntapalvelut painottaa menestystä yleisissä sarjoissa, mutta vuosittain myös junioreiden menestys korostuu. Liikuntapalvelut ei yleensä kuitenkaan ole esittänyt palkittaviksi aivan nuorimpia alle 15-vuotiaita junioreita.

Kooste seurojen esityksistä on liitteenä (seurojen esitykset mustalla, liikuntapalveluiden huomiot punaisella).

Yleisissä sarjoissa ja juniorisarjoissa palkitsemisesityksen kriteeriksi otettiin huomattava kansallinen kilpailumenestys tai edustus kansainvälisissä kilpailuissa/turnauksissa.

Seniorisarjoista ei esitetä palkittavia.

Liikuntapalvelut esittää, että lautakunta palkitsee 500 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla yleisistä sarjoista seuraavat urheilijat:

********* Anttolan Urheilijat ry, suunnistus
********* Bouncers ry, amerikkalainen jalkapallo
*********, Mikkelin Judo ry, judo
********* Mikkelin Melojat ry, melonta
*********, Mikkeli Kilpa-Veikot ry, yleisurheilu

Lisäksi esitetään, että lautakunta palkitsee 150 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla seuraavat junioriurheilijat sekä 500 euron tunnustuspalkinnolla listan juniorijoukkueet:

*********, Mikkelin Jukurit ry, jääkiekko
*********, Mikkelin Jukurit ry, jääkiekko
********* Mikkelin Jukurit ry, jääkiekko
*********uniori-Jukurit ry, jääkiekko
*********Mikkelin Hiihtäjät ry, hiihto
********* Mikkelin Hiihtäjät ry, hiihto
*********, Mikkelin Hiihtäjät ry, hiihto
*********, Mikkelin Judo ry, judo
********* Mikkelin Judo ry, judo
********* Mikkelin Kampparit ry, jääpallo
*********Mikkelin Kampparit ry, jääpallo
********* Mikkelin Kampparit ry, jääpallo

********* Mikkelin Kampparit ry, jääpallo
Mikkelin Kampparit ry, P15-joukkue, jääpallo
Mikkelin Kampparit ry, P17-joukkue, jääpallo
********* Mikkelin Kilpa-Veikot ry, yleisurheilu
********* Mikkelin Luistelijat ry, taitoluistelu
********* Mikkelin Melojat ry, melonta
*********Mikkelin Nyrkkeilijät ry, nyrkkeily
********* Mikkelin Palloilijat ry, jalkapallo
********* Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry, yleisurheilu
 

Vuoden liikuntateko 2018

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta voi myöntää vuoden liikuntateko -palkinnon Mikkelissä toteutetulle, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävälle liikuntatapahtumalle, -teolle tai toimintamuodolle, joka tuo Mikkelille myönteistä näkyvyyttä. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai seuralle/järjestölle. Vuoden liikuntateko –palkinnolla ei palkita kilpailusaavutuksia. Esityksen palkitsemisesta tekee liikunta- ja nuorisopalvelut.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden liikuntateko 2018 –palkinnon saajaksi Mikkelin Kilpa-Veikot ry:tä. Mikkelin Kilpa-Veikot järjesti yleisurheilun SM-viestit Urheilupuistossa 8. – 9.9.2018. Viesteissä oli mukana 550 joukkuetta ja juoksijoita 1500. Urheilijoiden lisäksi kaupunkiin saapui satoja urheilijoiden huoltoryhmien edustajia ja kannustajia. Ilmapiiri Urheilupuistossa oli kannus-tava koko kilpailuiden ajan, ei väliä, olivatko radalla juniorit vai Suomen huiput. Erittäin onnis-tuneesti järjestetyt yleisurheilun SM-viestit olivat monelle hieno päätös kilpailukaudelle.  Kilpailut toivat Mikkelille paljon positiivista näkyvyyttä valtakunnallisesti.
Vuoden liikuntateko -palkinnon arvoksi esitetään 1000 euroa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää, että lautakunta päättää myöntää tunnustuspalkinnot menestyneille urheilijoille sekä palkitsee vuoden 2018 liikuntateon esityksen mukaisesti ja valitsee edustajan tai edustajat palkitsemistilaisuuteen. Tilaisuus pidetään tiistaina 29.1.2019 klo 15.30 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää tunnustuspalkinnot menestyneille urheilijoille esityksen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta valitsee edustajan tai edustajat palkitsemistilaisuuteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi edustajikseen palkitsemistilaisuuteen Jatta Juholan ja Aleksi Niemisen.

Tiedoksi

Tunnustuspalkinnon saajat, valitut edustajat, Tarja Sinioja, Tiina Juhola

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16