Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Toimintasuunnitelma 2020 toimenpiteet ja vastuunjako

MliDno-2017-1495

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 toimenpiteitä, täsmennyksiä ja vastuutahoja päätetään kokouksessa:

 • Hauki-Hallin kovaääniset ja tuolit, kirjataan vastuutaho ja aikataulut
 • lasten pilkkikilpailut pidetään (aluejohtokunnan ilmoitustuki 500,00 €)
 • kevätmessuille osallistuminen, Messuhalli 2.-5.4.2020 (Puheenjohtaja hoitaa esittelyn, tarvittaessa etsitään toinen henkilö) pj esittelee jaettavan materiaaliluonnoksen
 • Kangasjärven laavun halkovajan suunnittelu ja toteutus sekä info, käsitellään omassa pykälässään
 • Naarajoki-Kyyvesi-Puula-kanoottireitin viitoitus (toteutetaan yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa niin, että Pieksämäki hoitaa oman alueensa viitoituksen, Haukivuoren aluejohtokunta Kyyveden). Sovitaan vastuuhenkilö/-henkilöt.
 • vapaa-ajanasukastapahtumapäivä/kuulemistilaisuus toteutetaan joko Haukirannassa, Hauki-hallilla tai jollakin erämajalla. Paikka täsmennetään ohjelman asiasisällön varmistuttua. Tarjoilu (piknik) suhteutetaan paikan mukaan. Valmistelusta vastaa työryhmä Minna Saloviin ja  Eveliina Naumanen, Leo Laukkanen.
 • uusien asukkaiden huomioiminen. Kokouksessa arvioidaan oman tilaisuuden tavoite ja toimenpiteet. Järjestetään ensimmäistä kertaa uusien paikkakunnalle muuttaneiden asukkaiden tilaisuus. Selvitetään ensin yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa uusien alueelle muuttaneiden asukkaiden informaatio- ja tapaamistilaisuutta sekä siihen liittyvää informaation ja lahjan jakoa. Valmistelijat Pekka Moilanen, Minna Saloviin ja Eveliina Naumanen. Aluekoordinaattori selvittää kaupungin tekemät toimenpiteet.
 • kesämarkkinat (osallistuminen perinteisesti kesä- ja joulumarkkinoille)
 • polkujuoksutapahtuman tukeminen (aluejohtokunta tukee rahapalkintoja 600,00 €:lla) Arvioidaan, tarvitaanko aluejohtokunnan tai kaupungin tukea retkipolun kesäkunnostamiseksi.
 • Tapahtumat ja Palvelut -kesäkalenteri, käsitellään omassa pykälässään
 • skeittipenkkien rakentaminen talkootyönä (toteutusvastuu Mikko Pöyhösellä ja Pekka Moilasella) Sovitaan toteutusaikataulu.
 • junan pysähtyminen Haukivuorella ja junabussiyhteydet. Sovitaan kevätkauden toimenpideraameista esitettäväksi yhteistyötahoille
 • drumliiniesiintymän tieteellinen ja matkailullinen selvittäminen ja konseptointi, saatetaan tiedoksi ensimmäisen kokouksen sisältö ja aikataulu

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta päättää toimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavat toimenpiteet:

 • Hauki-hallin kovaäänisten ja tuolien tilanne tarkistetaan liikunta- ja nuorisopalveluilta. Aluekoordinaattori informoi aluejohtokuntaa.
 • Puheenjohtaja esitteli aluejohtokunnalle kevätmessujen materiaaliluonnoksen.
 • Melontareitin vastuuhenkilöksi nimettiin Minna Saloviin ja Iso-Revon osalta Pekka Moilanen. Viitoituksen uusiminen tai tarvittavat kunnostustoimenpiteet tehdään joko vuoden 2020 tai 2021 aikana.
 • Vapaa-ajanasukastapahtuma järjestetään Hummeri Häppenin yhteydessä 4.7.2020 klo 13.00. Tilaisuuden jälkeen on joko keitto- tai kahvitarjoilu suolapalalla. Esitetään Pelastetaan Savon Veet ry:lle, että tilaisuus järjestetään yhteistyössä. Pyydetään järjestäjiltä tilaisuuden puite- ja tarjoiluedellytykset ja -mahdollisuudet sekä niihin liittyvä kustannusarvio noin 200 henkilölle.
 • Aluejohtokunta järjestää erillisen tilaisuuden paikallisten luomutuottajien kanssa, esim. sadonkorjuuteemalla. Vastuutahoina Minna Saloviin, Pekka Moilanen ja Eveliina Naumanen. Tilaisuus esitetään pidettäväksi luomutilalla. Aluejohtokunta varaa tilaisuuden tukemiseen korkeintaan 500 €.
 • Uusien asukkaiden tilaisuuden vastuuhenkilöinä ovat Terhi Patja, Pekka Moilanen ja Eveliina Naumanen. Tilaisuus järjestetään Haukivuorella yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa.
 • Kesä- ja joulumarkkinoiden valmistelut hoitavat Pekka Moilanen, Terhi Patja ja Minna Saloviin. Kesämarkkinat järjestetään yhteistyössä osakaskunnan ja Pelastetaan Savon Veet ry:n kanssa.
 • Polkujuoksutapahtuma on 8.8.2020. Keväällä selvitetään tarve polkujuoksun lisäreitin järjestelyistä ja muusta koko reittiin liittyvistä valmisteluista erityisesti polkujuoksutapahtuman onnistumiseksi koko 30 km retkipolulla.
 • Skeittipenkit rakennetaan toukokuun alussa. Aluejohtokunta hankkii rakennusmateriaalin.
 • St. Michel -tapahtuma on 18.-19.7.2020. Puheenjohtaja on tehnyt alustavan paikkavarauksen Mikkelin raviradalle.
 • Farmarimessut ovat 2.-4.7.2020. Selvitetään aluejohtokuntien ja Mikkelin kaupungin kesken, osallistutaanko Farmarimessuille, ja mikä on kustannusvaikutus.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.