Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kangasjärven laavun puuliiterin rakentaminen 2020

MliDno-2018-1900

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

" Puheenjohtaja täydensi esitystä seuraavasti: Laavu pidetään paikallaan,​ koska se on erittäin hyvä pysähtymis-​ ja lepopaikka polkupyöräreitin varrella ja myös muulle retkeilyn kohteelle. Käytön jatko edellyttää katon uusimista ja metsän raivausta,​ jotka esitetään kaupungin tehtäväksi. Laavun käyttöaktiivisuutta seurataan,​ ja sen voi tarvittaessa myöhemmin siirtää. Lisäksi on tullut tietoon,​ että Majavareitin melontareitti on alkanut osin Kangasjärvellä tästä kohdasta." (Haukivuoren aluejohtokunta, 2018, § 59)

Edellä päätetyt toimenpiteet on tehty Kangasjärven laavulla. Lisäksi laavua halutaan yhä kehittää tekemällä siihen parkkialue, kajakkien laskualue sekä esteetön kulku laavulle parkkialueelta, kytkettynä esteettömään siirtymiseen laavulle.

Puheenjohtajalle on lisäksi esitetty, että Nykälänkoskella sijaitseva Kosken tila laavuineen siirrettäisiin vastaavaan aluejohtokunnan hoitoon kuin Kangasjärven laavu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta päättää kustantaa yllä esitetyt toimenpiteet. Rahaa varataan tarvittava määrä siten, että kokonaisuus saadaan täysin kuntoon tämän kesän aikana. Kajakin laskupaikan, laiturin ja osa alueen kunnostuksesta, parkki- pysäköintipaikan sekä opasviittojen kustannuksista osoitetaan yhteisten arvioiden pohjalta Majavareitille, sen vastuuhenkilölle, Majavamelojien Erkki Lapille. Lisäksi arvioidaan vielä, riittävätkö määrärahat WC:n rakentamiseen parkkipaikan taakse ja mahdollinen polttopuuvarasto laavun lähelle.

Päätös

Hyväksyttiin. Laavu valmistuu tänä vuonna. Tänä vuonna ei tehdä enää muita hankintoja, ei hankita puuceetä eikä polttopuuvarastoa.

Merkitään, että laavun kokonaiskustannuksiksi tuli 3940,67 €, josta osan maksaa Majavamelojat ry.

Merkittiin, että kokouksessa poistettiin esittelytekstissä mainittu Kosken tilan ja sen laavun käsittely, joka siirretään pykälään 78 Muut asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja on ollut yhteydessä laavun maanomistajaan. Hän on luvannut ottaa omalta maaltaan laavumateriaalin (mäntypuu). Malliksi hän ehdotti omalla vapaa-ajanasunnollaan olevaa puuliiteriä. Puheenjohtaja esittää mallin ja materiaaliehdotuksen hyväksymistä. Muusta työ- ja tarvikeasioista sovitaan Majavareitin vastaavien kanssa kevään aikana niin, että työ valmistuu alkukesästä. Arvioidaan vielä sopiiko wc laavutontille vai tehdäänkö se autopaikkojen läheisyyteen maantien varteen. Sen toteuttamisesta sovitaan erikseen maanomistajan ja Majavareitin puheenjohtajan Erkki Lapin kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin. Vastuuhenkilöksi valittiin puheenjohtaja.

Tiedoksi

Omistaja, Majavareitti, projektiasiantuntija Harri Kaipainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.