Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Neuvottelu liikuntatoimen kanssa 22.8.2017

MliDno-2017-428

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Neuvotteluun osallistuivat Mikkelin kaupungista johtaja Antti Mattila ja Pekka Turunen ja aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen sekä aluejohtokunnan varajäsen Veli Manninen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Puheenjohtaja informoi aluejohtokuntaa neuvottelussa käydystä keskustelusta.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta maksaa Häkkilän polun kunnostuksesta Häkkilän Erä-Veikoille toteutuneiden kustannusten mukaan enintään kuitenkin 1000 euroa. Ylipäätään Häkkilän eräpolku ja polkupyöräreitit siirtyvät aluejohtokunnan vastuulle. Neuvotteluissa keskusteltiin myös frisbeegolf-radan, Rantokankaan kustannuksista, johon liikuntatoimi hyväksyy Haki:n pyytämän perustamisavustukset. Itse rata tehdään talkootyönä ensi vuoden aikana. Puheenjohtaja otti esille myös kaupungin rooli Suolentiksen vauhdittamiseksi nostamiseksi merkittävien tapahtumien joukkoon niin, että se ylittää näkyvyydessä valtakuntatason. Tämän edellytys on markkinointi- ja mainostoimintojen nykyistä paljon laadukkaampi toteuttaminen. Liikuntatoimi lupasi tukea tapahtumaan, mikäli sitä esitetään.

Häkkilän polkua kunnostetaan niin, että se saadaan kuntoon ensi kevääksi. Reittien esitteiden painamisen ja suunnittelun maksavat Haukivuorelaiset ry. Polusta painatetaan 500 haitarimallista esitettä ja pyöräreiteistä kaksi erillistä esitettä sekä pohjoinen että eteläinen osa Haukivuorelta katsottuna 500 kpl/reitti. Lopullinen painosmäärä vahvistetaan, kun saadaan tarjoukset Saku Niilo-Rämältä.

Tiedoksi

Häkkilän Erä-Veikot, liikunta- ja nuorisopalvelut/Antti Mattila

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi