Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 17 valinnut Haukivuoren aluejohtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajaksi 12.6.2017-31.5.2021:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Laukkanen Leo, kauppaneuvos, pj
 2. Saloviin Minna, FM
 3. Pöyhönen Mikko, kirvesmies
 4. Koponen Niina, tradenomi, vpj
 5. Naumanen Eveliina, diplomi-insinööri
 6. Moilanen Pekka, kirvesmies
 7. Kantanen Seppo, paikallisvalvoja

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Valli Matti, hallituksen puheenjohtaja
 2. Juutila Minna, maaseutuyrittäjä
 3. Kohvakka Asko, eversti evp
 4. Patja Terhi, automaatioinsinööri
 5. Berndt Rauni, lääkäri
 6. Manninen Veli, metsäesimies
 7. Pentikäinen Petri, asemapäällikkö

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Leo Laukkasen ja varapuheenjohtajaksi Niina Koposen.

Esityslista on kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 22.6.2017.

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmäin kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.