Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vapaa-ajan ja paikallisasukkaiden kuulemistilaisuuden järjestelyt, kesä 2019 / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2018-1079

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta järjestää kesällä 2019 jo perinteeksi muodostuneen vapaa-ajan ja paikallisasukkaiden kuulemistilaisuuden, jonka ohjelma rakentuu tulevana kesänä kolmen pääteeman ympärille:

 • Haukivuoren Asemankylän kaavoitussuunnitelmat
 • Rakentaminen: vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi, korjaus- ja uusrakentamisen edellytykset, ongelmat ja luvat
 • Vapaa-ajanasuminen: vapaa-ajanasukas mökki-/huvilapaikkakuntansa aktiivisena kehittäjänä ja vaikuttajana.

 
Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden mainostaa paikallisia palveluja sekä yrityksiä. Tilaisuuteen on tulossa paikallisten yritysten ja yhdistysten esittely- ja myyntikojuja. Tämä mahdollistaa uusien asiakassuhteiden syntymisen sekä verkostoitumisen. Alueen markkinointi ja tilaisuuden toteutus mahdollistaa myös yritysyhteistyön tiivistymisen ja palvelujen ketjuttamisen.
 
Tilaisuuden toteutuksessa tehdään yhteistyötä Haukivuorelaiset ry:n, paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa aiheista ja mieltä askarruttavista kysymyksistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Vapaa-ajan ja paikallisasukkaiden kuulemistilaisuus järjestetään heinäkuussa 2019. Haukivuoren aluejohtokunta esittää tilaisuutta yhdeksi vuoden 2019 strategiseksi hankkeeksi. Aluejohtokunta varaa tilaisuutta varten 3000 euron määrärahan pitäen sisällään mm. seuraavat:

 • markkinointi ja mainonta
 • käytännön järjestelyiden edellyttämät kustannukset, esim. äänentoisto- ym. laitteiden vuokraaminen
 • hernekeittotarjoilu.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat