Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pitkähiekan uimarannan kiinteistöjen ja rannan kunnostus sekä kaislojen leikkaus, talkoojärjestelyt keväällä 2019

MliDno-2018-1901

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on kuvannut Pitkähiekan rannan ja rakennukset ja havainnut kunnostustarpeita. Kuvamateriaali on saatettu aluejohtokunnan jäsenille ja kaupungille tiedoksi.

Haukivuoren aluejohtokunta on neuvotellut kaupunginpuutarhuri Marko Vuorisen kanssa kaislikon leikkaamisesta, rannan penkan kunnostamisesta, kiinteistöjen talkoisiin tarvittavista maali- ja muista tarvikehankinnoista sekä esityksestä 3-4 pukukopin hankkimisesta uimarannalle. Ranta-alueella on runsaasti lapsi-, turisti- ja vapaa-asukas-käyttäjiä, ja se on käytössä myös puhdistuspaikkana muun muassa suolentopallon MM-kilpailujen aikaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta kunnostaa Pitkähiekan alueen: rakennukset maalataan ja uimarannan etuosa muotoillaan loivaan muotoon, koska rannassa on nykyisellään jyrkkä rantapenkka. Käydään läpi Mikkelin kaupunginpuutarhurin Marko Vuorisen kanssa sovitut vastuut sekä sovitaan tulevista toimenpiteistä. Osoitetaan organisointivastuu aluejohtokunnan jäsenille Liisa Pulliaiselle ja Pekka Moilaselle.

Päätös

Puheenjohtaja muutti esitystä seuraavasti: Haukivuoren aluejohtokunta ehdottaa Pitkähiekan rannan kunnostamista ennen seuraavaa kesäkautta: rakennukset maalataan ja kunnostetaan aluejohtokunnan toimesta ja uimarannan etuosa muotoillaan loivaan muotoon, koska rannassa on nykyisellään jyrkkä rantapenkka. Käydään läpi Mikkelin kaupunginpuutarhurin Marko Vuorisen kanssa rantaan kohdistuvat hankkeet ja sovitaan yhdessä tulevista toimenpiteistä. Osoitetaan organisointivastuu aluejohtokunnan jäsenille Liisa Pulliaiselle ja Pekka Moilaselle.

Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: Pitkähiekan uimarannan kunnostamisessa kaislikon poistaminen ja uimarannan etuosan loiventamisen suorittaa Mikkelin kaupunki, mielellään, tänä syksynä, koska vesi on nyt hyvin alhaalla ja mahdollistaa helposti kaislojen poistoruoppauksen tarvittavalta alueilta. Rakennuksen kunnostus ja maalaus suoritetaan ensi keväänä ennen kesäkauden alkua. Työhön tarvittavan materiaalin maksaa Mikkelin kaupungin puutarhayksikkö.

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on neuvotellut Mikkelin kaupunginpuutarhuri Marko Vuorisen kanssa Pitkähiekan uimarannan kiinteistöjen ja rannan kunnostuksesta sekä kaislojen leikkauksesta talkootyönä. Kaupunkiympäristöosasto on luvannut korvata aluejohtokunnan organisoimien talkoiden käyttöön rannan kunnostuksessa tarvitut tarvikkeet, kuten maalit rakennusten kunnostamista varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Moilanen, pekka.moilanen@haukivuori.fi

Haukivuoren aluejohtokunta järjestää Pitkähiekan rakennusten ja ympäristön kunnostustalkoot keväällä ja sopii tarkemman talkooajankohdan, mikäli mahdollista. Haukivuoren aluejohtokunta kustantaa osanottajien talkooeväät ja varaa talkoita varten enintään 100 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Haukivuoren aluejohtokunta varaa enintään 400 euron määrärahan talkookutsun ilmoituskustannuksiin Haukivuoren Seutu -lehdessä. Tarkka talkooajankohta tarkentuu myöhemmin.

Tiedoksi

Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat