Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Haukivuoren aluejohtokunnan omistamien yhteiskäyttötarvikkeiden ylläpito

MliDno-2019-518

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on hankkinut vuosina 2017–2018 Haukivuoren alueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden yhteiskäyttöön polkupyöriä, sähköpyöriä ja kaislaleikkureita, joita on lainattu asukkaiden käyttöön sovitusti sataman kioskilta. Aluejohtokunta osti vuonna 2018 palvelun ylläpitopalveluita paikalliselta urakoitsijalta, joka on pitänyt huolta tavara- ja polkupyörävaraston lukituksesta, pyörien hoidosta ja kaislaleikkureiden luovuttamisesta asukkaiden lainakäyttöön, asennus- ja kunnostustöistä sekä pyörien ja leikkureiden huollosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta ostaa vuoden 2018 tapaan vuonna 2019 aluejohtokunnan yhteiskäyttötarvikkeiden ylläpidon (sis. polkupyörien, sähköpyörien ja kaislaleikkureiden luovutuksen, tarvikkeiden ylläpidon ja kunnostuksen sekä ympäristön siisteyden ylläpidon) paikalliselta urakoitsijalta ja varaa tähän enintään 650 euron määrärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Seppo Kantanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat