Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Haukivuoren aluejohtokunnan kohdeavustus – Haukivuoren Eläkkeensaajat ry

MliDno-2019-53

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren Eläkkeensaajat ry on hakenut Haukivuoren aluejohtokunnalta vuoden 2018 puolella 2000 euron kohdeavustusta eläkeläisten uimahalliretkien toteuttamista varten (1500 €), ikäihmisten salijumpan vetäjän palkkiota varten (240 €) ja yhdistyksen jäsenille suunnatun keilaretken matkakustannuksiin (260 €). Hakemus käsiteltiin edellisessä kokouksessa 13.12.2018 muissa asioissa, mutta asian käsittelyä varten avattiin tähän kokoukseen oma pykälänsä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta ei myönnä Haukivuoren Eläkkeensaajat ry:lle kohdeavustusta matkojen korvaamista ja jumppavetäjän palkkiota varten.

Aluejohtokunnat voivat myöntää kohdeavustuksia, jotka kohdistuvat alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään mikkeliläisille yhdistyksille lähinnä kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka eivät kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin. Matkakustannusten tukeminen ei kuulu aluejohtokuntien avustusten piiriin.

Muilta osin hakemuksen käyttötarkoitus vastaa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksia, eikä hakemus täten ole aluejohtokuntien kohdeavustusten periaatteiden mukainen. Yhdistystä kehotetaan hakemaan avustusta Mikkelin kaupungilta liikunnan avustuksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren Eläkkeensaajat ry/Kerttu Saarivuori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat