Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Haukivuoren aluejohtokunnan kaislaleikkureiden myynti

MliDno-2019-518

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on hankkinut vuosina 2017–2018 Haukivuoren alueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden yhteiskäyttöön polkupyöriä, sähköpyöriä ja kaislaleikkureita, joita on lainattu asukkaiden käyttöön sovitusti sataman kioskilta. Kaislaleikkureiden osalta tarvetta leikkureiden saatavuudelle on ilmennyt Kyyvettä ympäröivillä ranta-alueilla, ja osasta paikoista on pitkä matka Haukivuoren satamaan hakemaan kaislaleikkureita.

Haukivuoren aluejohtokunta on keskustellut Kyyveden Osakaskunnan kanssa mahdollisuudesta saada sijoitettua kaislaleikkureita osakaskunnan tiloihin ympäri Kyyveden. Osakaskunnassa on noin 8000 osakasta, ja osakaskunta tavoittaa Kyyveden alueen asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat hyvin. Tärkeää kaislaleikkureiden käyttömahdollisuuksia arvioitaessa on, että niiden saatavuus palvelisi yleishyödyllisesti Kyyveden alueen asukkaita sekä vesienhoidosta ja kalastuksesta vastaavia tahoja.

Haukivuoren aluejohtokunta on selvittänyt Mikkelin kaupungin hankintapalvelutiimin kanssa, että kaislaleikkureiden myyminen olisi mahdollista. Mikkelin kaupungin hankintasääntöön on kirjattu materiaalin kierrätystä ja poistoa koskien seuraavaa: ”Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, sisäistä tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta.”

Koska Haukivuoren aluejohtokunnan tavoitteena kuitenkin on edistää kaislaleikkureiden parempaa saatavuutta Kyyveden ympäristössä, ja tavoitteena olisi kaislaleikkureiden myymisen myötä palvella nykyistä paremmin Kyyveden alueen asukkaita, vapaa-ajanasukkaita ja vesistöjen käyttäjiä, voidaan leikkurit myydä myös yleishyödyllisyyden periaatteita korostaen kirjaamalla myyntikirjaan kohta, jolla varmistetaan kaislaleikkureiden laaja-alaisen yhteiskäytön mahdollisuus myös jatkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta neuvottelee aluejohtokunnan omistuksessa olevien kaislaleikkureiden myymisestä Kyyveden Osakaskunnalle pitäen huolen, että myyminen edistää kaislaleikkureiden parempaa saatavuutta Kyyveden ympäristössä ja edistää tavoitetta palvella nykyistä paremmin Kyyveden alueen asukkaita, vapaa-ajanasukkaita ja vesistöjen käyttäjiä. Kaislaleikkureiden kauppasopimus laaditaan yhteistyössä Mikkelin kaupungin hankintapalvelutiimin kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Saloviin ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Carita Hakkarainen, Kyyveden osakaskunta/Pekka Partti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat