Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Häkkilän luontopolun viitoitus, lisäopasteviitat ja pyöräreitti Mikkeli/Lomatrio

MliDno-2017-428

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksi Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2019 strategisista hankkeista on Häkkilän luontopolun lisäopasteiden suunnittelu ja hankinta. Aluejohtokunnalle on myönnetty hanketta varten 6400 euron määräraha. Aluejohtokunta on tehnyt alustavaa suunnittelua hankkeen tiimoilta alkuvuoden 2019 aikana.

Haukivuoren aluejohtokunnassa on alustavasti sovittu seuraavaa:

 • Vastuuhenkilöt Häkkilän luontopolun osalta Minna Saloviin ja Terhi Patja sekä vastuuhenkilöt pyöräreitin osalta Olli Lahti ja Terhi Patja
 • Kaikki viitat tilataan sinisellä pohjalla, paitsi pyöröreitin viitat, jotka toteutetaan Liikenneministeriön suositusten mukaisilla väreillä ja kokoluokille.
 • Viittojen pystytys sovitaan Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kanssa. Pystytys toteutetaan keväällä.
 • Häkkilän luontopolku sijoittuu Metsähallituksen omistuksessa olevalle alueelle.
 • Kerovuoren näköalapaikan turvajärjestelyt huomioitava ja sovittava Metsähallituksen kanssa.
 • Kerovuoren pikkureitin hankkeesta on toteutettu selvitys Mikkelin seudun retkeilyreitit -hankkeessa ja selvitystyön tulokset huomioidaan Häkkilän luontopolun viitoituksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee alustavasti sovituista asioista ja päättää alustavasti vastuista.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle/kaupunkiympäristölautakunnalle, että kaupunki hakisi Etelä-Savon ELY -keskukselta lupia Häkkilän luontopolun tienvarsiviittojen pystyttämistä varten.

Haukivuoren aluejohtokunta tekee Häkkilän luontopolun viitoitusten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä yhteistyötä Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kanssa.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle myös, että Kerovuoren näköalapaikan turvajärjestelyistä sovitaan Metsähallituksen kanssa, jotta näköalapaikka saatettaisiin luontopolun muun kunnostamisen myötä turvalliselle tasolle.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Metsähallitus on siirtänyt päävastuun luontopolusta Mikkelin kaupungin liikuntapalveluille. Liikuntapalvelut on sopinut Haukivuoren Kisailijoiden kanssa vastuualueet luontopolun varrella sijaitsevien Kerolahden ja Vehkamäen levähdyspaikkojen kunnossapidosta (yhdistys huoltaa levähdyspaikkoja 2 krt/kk). Liikuntapalvelut ja aluejohtokunta sopivat vuosittain keskenään muista polkua koskevista huoltotöistä.

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyi vastuut:

 • vastuuhenkilöt Häkkilän luontopolun osalta tässä projektissa ovat Minna Saloviin ja Terhi Patja
 • vastuuhenkilöt pyöräreitin osalta ovat Olli Lahti ja Terhi Patja
   

Päätettiin, että Häkkilän luontopolulla tehdään kaatuneiden puiden ja vesakoiden poistoa sekä pitkospuiden asennusta. Haukivuoren aluejohtokunta esittää kaupungin työllisyyspalveluille, että nämä työt tehtäisiin kaupungin työtoimintana. Aluejohtokunta selvittää yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa töiden toteuttamista ja kustannuksia, mutta varautuu töiden kustantamiseen strategisen hankkeen 6400 euron määrärahan puitteissa.

Tiedoksi

Eija Yli-Halkola, Hanna Pasonen, Pekka Turunen, Harri Kaipainen, Veli Manninen, Olli Lahti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat