Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valmisteluryhmän rooli Haukivuoren aluejohtokunnan päätöksenteossa, asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa

MliDno-2017-1491

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan työn kehittämiseksi on perustettu valmistelutyöryhmä, jonka muodostavat aluejohtokunnan puheenjohtaja, aluejohtokunnan sihteeri sekä 1 - 2 aluejohtokunnan jäsentä kunkin aluejohtokunnankokouksen asiapainotuksen mukaisesti. Aluejohtokunta pitää tarpeellisena valmistelutyöryhmän roolin selkeyttämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta selkeyttää valmisteluryhmän roolia toteamalla seuraavaa:

  • Aluejohtokunta vahvistaa strategian ja vuosibudjetin
  • Strategian valmistelusta ja toimenpanosta vastaa puheenjohtaja valmisteluryhmän tuella tukeutuen rahoitusresursseissa ja muissa toteutusedellytyksissä Mikkelin kaupunkiin sekä mahdollisiin muihin yhteistyökohteisiin.
  • Valmisteluryhmän rooli on aluejohtokunnan kokouksia ja toimenpiteitä valmisteleva ja toimeenpaneva.
  • Puheenjohtaja kutsuu valmisteluryhmään 1 - 2 aluejohtokunnan jäsentä ja sihteerin riippuen asioista, niiden taustoista ja valmiusasteista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Launonen, Matti Laitsaari, Ari Liikanen, Virpi Siekkinen, Markku Aholainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.