Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kuulemistilaisuuden ohjelma esittely ja järjestelyjen vastuuttaminen

MliDno-2018-1079

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta järjestää 19.6.2018 kuntalaistilaisuuden, jossa pääteemana on Haukivuoren saavutettavuus ja julkisen liikenteen asukkaiden ja käyttäjien tarvepalvelu. Liitteenä ohjelma ja vastuunjako.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Hyväksytään ohjelma ja merkitään vastuunjako tiedoksi. Tilaisuuden äänentoistosta huolehtii NR-Audio Ky

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin:

 • että Nr-Audio Ky:n tilausvahvistus ja lasku hyväksyttiin
 • tilaisuuden tuolijärjestely; Minna Saloviin sopii nykyisen 8lk kanssa ja kustannuksissa varaudutaan 400 – 500 euroon
 • mahdollisesti tähteeksi jäävä hernekeitto myydään halukkaille heti tilaisuuden jälkeen
 • kysymyksiä tilaisuuteen kerätään 7.6 alkaen ja toimitetaan aluejohtokunnalle ennen tilaisuutta
 • 18.6.2018 klo 18.00 järjestetään info tilaisuus järjestelyissä mukanaoleville; Leo Laukkanen, Minna Saloviin, Pekka Moilanen, Liisa Pulliainen, Mikko Pöyhönen ja Niina Koponen.

Tiedoksi

NR-Audio Ky

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16