Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kesäkalenterin suunnittelu ja rahoitus

MliDno-2018-408

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan seuraavan kesäkalenterin sisällöstä ja rahoitustuesta, joka on ajk:n tukemana noin 2500 €. Huomioidaan, että postimaksu nostaa kustannuksia. Päätetään jatkaa kesäkalenterin painamista ja sen tukemista. Yhteyshenkilönä Haumediaan päin on aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen. (Ajk:n strategia kohta 18.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää, että kesäkalenteria painetaan totuttuun malliin. Tavoitteena on, että vuoden 2018 kalenteri valmistuisi jo maalis-huhtikuun vaiheessa sekä vuoden 2019 kalenteri jo helmi-maaliskuun vaihteessa. Uudeksi nimeksi ehdotetaan Haukivuoren Palvelukalenteri. Päätoimittaja Jarno Laatikainen (Haumedia) ja aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen raamittavat vuoden 2018 kalenterin. Haumedia vastaa palveluyksiköiden tilamyynnistä ja ajan tasalla pitämisestä sekä Haukivuorelaiset ry:n tapahtumatoiminnasta ja sen laadusta. Todettakoon tiedoksi, että Mikkelin kaupungin julkaisuihin vuositasolla on tiedot oltava vuosittain edellisen syksyn syys-lokakuun vaihteessa Visit/Miksei Mikkelillä.

Päätös

Hyväksyttiin. Nimeksi esitetään Tapahtuma- ja palvelukalenteri, Haukivuori. Haumedia on esittänyt, että kalenteriin tuleva aineisto on toimitettava heille 26.3. mennessä.

Tiedoksi

Haumedia Jarno Laatikainen, Haukivuorelaiset ry pj Tarja Liikanen, Petri. P. Pentikäinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat