Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Käynnistetään valmistelu EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen vesienhoidon ja niiden tilan arvioinnin mukaisista toimenpiteistä

MliDno-2018-416

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta antaa ELY:lle lausunnon otsikon mukaisesti 9.7.2018 mennessä. Annetaan valtuudet aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkaselle ja aluejohtokunnan jäsenelle, Minna Saloviinille (Kyyveden vesienhoidon johtoryhmän varsinainen ja varajäsen), tehdä lausunto ELY:lle ja saattaa se tiedoksi aluejohtokunnalle. (Ajk:n strategia kohta 8.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta ehdottaa, että lausunnon vaihtoehtoja ja raameja suunnitellaan ensin yhdessä Kyyveden kalastusalueen ja uuden osakaskunnan sekä Pelastetaan Savon Vedet edustajien kanssa. Sen jälkeen jokainen osapuoli erikseen laatii oman lausuntonsa 9.7. mennessä Etelä-Savon ELY:lle.

Aluejohtokunnan puolelta nimetään puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Minna Saloviin (kemisti) valmistelemaan ko. lausuntoa, joka saatetaan tiedoksi aluejohtokunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rauni Berndt, Matti Valli, Olli Kauppinen, Pekka Partti

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat