Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Haukivuoren aluejohtokunnan sihteerijärjestelyt

MliDno-2017-2547

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja esittää edelleen, että aluejohtokunnalle on saatava yksi sihteeri, joka paneutuu aluejohtokunnan asioihin ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa eri kokouksien valmisteluista ja kaikista sihteeritehtävistä. Aluejohtokunnan strategia ja toiminnan laajuus poikkeaa muiden aluejohtokuntien toiminnasta täysin. Toimintaa ei voida verrata muihin, koska se on laajuudeltaan ja tasoltaan aivan eri luokkaa. Strategian toteuttaminen sen vaatimassa mittakaavassa on erittäin haasteellista ja laajaa. Mikäli Haukivuoren aluejohtokunnalle ei pystystä osoittamaan yhtä kaikkia toimia koskevaa pysyvää ja osaavaa sihteeriresurssia, strateginen toteuttaminen vaarantuu ja ylikuormittaa puheenjohtajaa niin, että se vaikeuttaa ratkaisevasti puheenjohtajan toimintaa sekä ylittää inhimillisen luottamustehtävän/vapaaehtoistoiminnan rajat. 

Edellisessä kokouksessa annettuun lausuntoon ei ole saatu kaupungin- ja sivistystoimen johtajalta virallista vastausta lupauksista huolimatta. Puheenjohtaja edustaa asiassa aluejohtokuntaa ja ottaa yhteyden vielä kaupunginjohtajaan ja pyrkii järjestelemään ko. asiaa.

Nykytilanteessa sihteeritoimiin osallistuu lähes kymmenen (10) henkilöä, joista kukaan ei ole sisällä aluejohtokunnan asioista, paitsi puheenjohtaja. Tilanne aiheuttaa luonnollisesti pieniä virheitä ja sitä kautta painetta puheenjohtajalle. Nykyjärjestelyin toiminta on kaupungin kannalta erittäin epärationaalista ja kustannustehotonta toimintaa. Tilapäisjärjestelyin puheenjohtajan avustajana toimii osallisuuteen liittyvissä valmistelutyöryhmissä yrittäjä Saku Niilo-Rämä maaliskuun loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää kaupungin sihteeritoimintoihin valittavaksi pikaisesti henkilöä, joka osallistuu kaikkiin aluejohtokunnan keskeisiin sihteeritoimiin ja näin myös perehtyy aluejohtokunnan asioihin, jolloin hän voi asiantuntevasti toimia mm. yleensä kaupunkiin ja listatiimin sekä muiden tahojen kanssa pöytäkirjojen ja aluejohtokunnan päätösten toimeenpanoon yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä on mukana osallisuus- ja demokratiatapahtumissa aluejohtokunnan edustajana Haukivuorella.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että aluejohtokunta käyttää tilapäisesti Saku Niilo-Rämää aluejohtokunnan valmisteltavissa sihteeritehtävissä. Tämä toimenpide on hyväksytty Kaupunginjohtajan ja aluejohtokunnan puheenjohtajan kanssa käydyssä keskusteluissa, johon osallistuivat kaupungin puolelta myös hallintojohtaja ja kansaisopiston rehtori. Saku Niilo-Rämä on toimittanut aluejohtokunnalle tarjouksen sihteeripalveluista, jota ei julkaista luottamuksellisena.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja Timo Halonen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, hallintojohtaja Ari Liikanen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen, kaupunginvaltuutetut Heikki Nykänen ja Liisa Pulliainen, kaupunginhallituksen pj Markku Aholainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat