Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kaupunkiympäristölautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 / Haukivuoren ajk

MliDno-2017-2058

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin voimassaoleva strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää kaupunkikonsernin ja kaupunkiyhteisön poikkihallinnollista yhteistyötä. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla. Tämän tueksi kaupungilla on ollut käytössä hyvinvointiohjelmat, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Uuden strategian valmistelussa on puhuttu asukkaan, ympäristön ja elinkeinojen hyvinvoinnista, joten se näkyy tässäkin valmistelussa. Uuden valtuuston strategiaprosessi ja strategian valmistelu on kesken.

Kaupungin strategian toteuttamisessa hyödynnetään tuloskortteja. Kukin lautakunta ja toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Syksyn 2017 suunnittelussa käytetään voimassa olevan strategian mittareita tai lautakunta esittää itse uusia kuvaavampia mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tavoitetasoa. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 28.8.2017 § 54. Toimialan raamia on leikattu (0,5 M€) syksyllä 2017 valmistelun yhteydessä. Päätöksen mukaisesti talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden rakenteellisen kustannushaasteen korjaamiseksi tasapainottamistoimenpiteitä. Tasapainottamistoimenpidesitystä valmistellaan kaupungin johtoryhmän toimesta.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Seuraavan sopimuskauden mahdollisia korotuksia ei ole huomioitu. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen 30 % lomarahaleikkaus.

Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen ennakoivasti ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2018 - 2021, henkilöstömäärän kehitys 2018 - 2021 sekä koulutussuunnitelma.

1.6.2017 tehtiin hallintouudistus, jossa teknisestä toimesta muodostettiin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ja uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2018.

Asumisen ja toimintaympäristön talousarvioesitys sisältää:

 • Tuloskortit
 • Määrärahaesitys
 • Maisemataulukot
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Koulutussuunnitelma
 • Investointiohjelma

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön raami (1 000 euroa):

Tulot 44 400
Kulut 42 951
Toimintakate 1 449

 

Talousarvion rakentamisessa raamiin tulojen osalta onnistuttiin ja menojen osalta purkukustannukset jätettiin budjetoimatta 500 000 euroa, joten menoesitys on 500 000 euroa raamia pienempi ja toimintakate suurempi. Rakennusten purkamisiin tehdään varaus taseeseen ja purkamiset tehdään vuonna 2018 varausten kautta.

Vuokratulot vähenevät kokonaisuutena n. 1,83 miljoonaa euroa. Sisäisiin vuokriin ei tullut korotusta vuodelle 2018, mutta ulkoisiin vuokriin korotus on 2 %.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot 44 402
Kulut 42 451
Toimintakate 1 951

                
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

TULOSALUE

TULOT (€)

MENOT (€)

T-KATE (€)

Kaupunkikehitys

36 242 802

12 579 351

23 663 451

Kaupunkiympäris-
tön elinkaaripalv.

1 920 000

23 670 167

-21 750 167

Rakennusvalvonta

1 581 864

1 500 200

81 664

Maaseutu- ja lomituspalvelut

4 657 700

4 700 889

-43 189

YHTEENSÄ

44 402 366

42 450 607

1 951 759

 

Kaupunkiympäristölautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille. 1.6.2017 tuleen organisaatiouudistuksesta johtuen joidenkin tulosyksiköiden maisematauluissa esitetään vain vuoden 2018 tunnusluvut, koska uudet tulosalueet eivät ole vertailukelpoisia aikaisempaan.

Investoinnit

Kaupungin tavoitteena on rakentaa investointiohjelma (kaupungin netto) siten, että esitys pitää nettoinvestoinnit poistojen tasossa (noin 17 milj. euroa), pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavaan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2021 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennuttu seuraavasti:

 • Kiinteä omaisuus
 • Talonrakennusinvestoinnit
 • Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
 • Irtain omaisuus
 • Arvopaperit ja osuudet
 • Taseyksiköt ja liikelaitokset

Keskeisimmät vuodelle 2018 kohdistuvat investoinnit (2018 osuus investoinnista):

Maan ja kiinteistöjen myynti (Tulo 2 milj. euroa) / Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.

Päiväkoti-investointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (mahdollisesti Mikalo Oy).

Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus (rakentaminen 4,5 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,45 milj. euroa) / Rakentaminen on alkanut 2016 ja projekti saatetaan loppuun.

Tutkitaan aluekoulun mallia, joka perustuisi merkittävään uus-investointiin (2 kpl eteläinen ja itäinen). Tämän yhteydessä ratkaistaan esim. Urheilupuiston, Moision ja Urpolan koulun saneeraus.

Anttola-talosta nykyistä suurempi osa saneerataan koulun käyttöön, jonka lisäksi ulkopuolisena investointina toteutetaan Anttolaan koulun uusi osa ja liikuntasali.

Varaudutaan Sodan ja rauhan keskus Muistin rakentumiseen sekä Taidemuseon peruskorjaukseen.

Rakennetaan kaksi suotovesien biohilipellettipilottia alapuolisen Saimaan vesistön puhdistamiseksi (0,25 milj. euroa).

Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen alkaa (1 milj. euroa).

Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva (3 millj. euroa) / Hankkeen kilpailutus on käynnissä ja työt maastossa alkavat keväällä 2018.

Raviradan alueen katu- ja pysäköintiratkaisut projekti viedään loppuun alueen muun rakentumisen yhteydessä (0,3 milj.euroa).

Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj.euroa).

Mikkelin kyläverkkohanke mahdollistetaan (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj.euroa).

Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (kko hanke 43 milj.euroa ja vuosi 2018 12,7 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2018 ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa (1 000 euroa):

Tulot 2 826 euroa
Menot 24 305 euroa
Netto 21 479 euroa

 

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Päätös

Keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että investointiesityksessä olevaa Raviradan jalkapallohallin uusimista aikaistetaan niin, että menomääräraha ja tulot siirretään vuodelta 2020 vuodelle 2019. Markku Himanen kannatti Tullisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Tullisen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Keijo Siitari ja Jaakko Väänänen) ja 10 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu hakala, Markku Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi).
Puheenjohtaja totesi Hannu Tullisen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että investointiesityksessä olevaa sivistyksen palvelualueen irtaimiston määrärahaa korotetaan 550 000 eurosta 650 000 euroon. Kerttu Hakala kannatti Liikasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Liikasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaana Strandman ja Jaakko Väänänen) ja 7 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Marja kauppi, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi).
Puheenjohtaja totesi Veli Liikasen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Keskustelun aikana Markku Himanen esitti, että investointiesityksessä olevaa katujen määrärahaa korotetaan kaksinkertaiseksi. Hannu Tullinen kannatti Himasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Himasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaana Strandman ja Jaakko Väänänen) ja 6 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi).
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi tältä osin.

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että yksityisteiden kunnossapitoon myönnettävien avustusten määrärahaa korotetaan esitetystä 25 eurolla/kilometri. Keijo Siitari kannatti Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Väänäsen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi) ja 3 ei-ääntä (Vesa Himanen, Keijo Siitari ja Jaakko Väänänen).
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi tältä osin.

Valmistelija

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää vuoden 2018 budjettiin liittyvät kunnossapito- ja investointiesitykset;  

1) Haukivuoren päiväkodin rakennetaan investointiohjelman mukaisesti vuoteen 2020 mennessä, suunnittelu vuonna 2018 ja aseman alakoulukiinteistön purkaminen vuonna 2019. Lisäksi aluejohtokunta esittää, että suunnitteluryhmään nimetään Nuppulan päiväkodin ohjaaja, työntekijöiden edustaja ja vanhempain toimikunnan edustaja.

2) Haukivuoren sataman esiintymislava,

3) Haukivuoren sataman ruoppaus,

4) Haukivuoren sataman uimarannan kunnostaminen,

5) Pitkähiekan uimarannan kaislojen poisto ja ympäristön siistiminen,

6) Veneiden lisälaskupaikat Kyyvedelle, aluejohtokunnan tavoite:1 paikka/vuosi, yhteistyössä Kyyveden kalastusalueen ja aluejohtokunnan kanssa

7) Luhtitien peruskorjaussuunnitelman toteuttamisen vauhdittaminen (12 2015),

8) Ränsistyneiden talojen poistokustannusten avustaminen ja poisto,

9) Vuosittaisen metsänhakkuun suorittaminen Asemankylän ja Kyyveden väliltä välillä rautatieasema ja sataman asutusalueen reuna,

10) Lasten leikkipaikkojen laadun ja turvallisuuden läpikäynti sekä niiden kunnostamisehdotukset ja tulevaisuuden sijainti ja käyttö.

11) Aluejohtokunta esittää Haukivuoritalon purkamissuunnitelma lopetetaan heti. Talon keskeneräiset huoneistot kunnostetaan ja talon koneellinen ilmastointi huolletaan. Tilahallinto käynnistää sen jälkeen toimenpiteet tyhjien ja kunnostettujen tilojen vuokraamiseksi.  Lisäksi esitetään, että asuinsiipi puretaan pian, jotta tilalle voidaan rakentaa vapaa-ajan asukkaille vähintään kolmikerroksinen kerrostalo.

12) Haukivuoren sataman leikkipaikka kunnostetaan, laajennetaan ja aidataan Mikkelin sataman leikkipuiston tyyliin. Aidattu alue rannalla lisää turvallisuutta, joten aitaus tulee samalla pystyttää uuden leikkipuiston ympärille.
Nykyinen leikkipuisto käsittää liukumäen ja kaksi keinua. Maalit rapisevat. Uuden leikkipuiston tulisi vastata siihen tarpeeseen mikä esim. kotihoidossa olevien pikkulasten perheillä on: keinut ja leikkilaitteet mitkä soveltuvat vauvasta kouluikäiseen.

13) Aluejohtokunta ehdottaa toiminnan rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden aikaan saamiseksi asumis- ja ympäristön lautakunnalle, että lautakunta organisoi puutarhayksikön ja tilahallinnan nurmikon leikkuun ja kukkalaitteiden rakentamisen ja kunnostuksen vain yhdelle yksikölle. Nykyään esimerkki pieniä nurmialueita samalla tontilla työstetään erikseen, samoin kuin Haukihallin kukkaistutuksen kuuluvat tilahallinnolle ja muut lähelläkin olevat kukkaistutukset hoitaa puutarhayksikkö.

Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että liikuntatoimen budjettiin lisätään Rantokankaan majalta hyppyrimäelle peruskorjattavaksi myös ylikulkusilta ja portaat kunnostettavaksi samassa yhteydessä, kun Rantokankaan frisbee-rata tehdään.

Kaupunginhallitukselle;

14) Haukivuoren aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle Kyyveden pintaveden laadun parantamiseksi seuraavaa; Kyyveteen virtaavista turvetuotantoalueiden vanhojen sekä uusien turvelupien lausunnoista on puoltopäätöksillä pidättäydyttävä täydellisesti, niin kauan kuin EU-vesipuitedirektiivin mukaisesti viranomaiset osoittavat Kyyveden pintaveden laadun erinomaiseksi tai hyväksi. Edelleen aluejohtokunta esittää, että kaupunki turvetuotantolausuntoja pyydettäessä pyytää Kyyveden kalastusalueelta/osakaskunnalta, rannanomistajien edustajina, selvityksen ja lausunnot veden pintojen laadusta ja turvetuotannon hoidon tasosta ko. alueilla.

15) Walttikortti-ongelmien poistaminen
Aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyy nopeisiin toimenpiteisiin Waltti-kortti/matkakeskuksen opastusongelmien poistamiseksi (Matkakeskuksesta ei saa kaikkien linja-autojen vuoro- ja kulkuaikatauluja, vaan osa ohjataan hankittavaksi kaupungin virastolta) niin, että kaikki matkustamiseen liittyvä informaatio saadaan Mikkelin matkakeskuksesta. Tämä on erittäin suuri ongelma erityisesti ulkopuolisille matkustajille ml. vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esitetään ensisijaisena kohteena sataman varavenelaskupaikan rakentamista Asemanseläntien päähän. Tässä huomioidaan paloturvallisuus sekä tapahtumien siirtyminen satamaan.

Aluejohtokunta esittää nopeiden kaavoitustoimenpiteiden käynnistämistä Asemankylälle ja sen ympäristöön 17.12.2015 esitysten mukaisesti. Omakotitalo- ja pienteollisuusyrityskaavoitus sekä uutena lisänä kerrostalokaavoitus. Pyydetään huomioimaan myös Haukivuoren Kirkonkylän ja Lonkarinjoen välinen alue. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, kaupunkiympäristölautakunta, kaupungin liikuntatoimi/Antti Mattila, Haukivuoren Kisailijat, kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.