Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Haukivuoren seudun tilauksen jatkaminen

MliDno-2017-1492

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tilannut ajalle 1.7.2017- 30.6.2018 Haukivuoren Seudun lehteä 14 Mikkelin kaupungin- ja luottamus- ja operatiiviselle johdolle tiedottamisen vahvistamiseksi ja päätöksenteon edellytysten helpottamiseksi Haukivuoren pitäjän alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Esitetään aluejohtokunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi.

Päätös

Tilataan 15 kpl Haukivuoren Seutua kaupungin luottamus- ja operatiiviselle johdolle.

Tiedoksi

Leo Laukkanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi