Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Häkkilän eräpolun kunnostus, hoito ja pyöräreitit sekä erämajat

MliDno-2017-428

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Häkkilän eräpolun ympärille rakentuvan pyöräreitin maanomistajien luvat on kaikki saatu ja kartta on lähtenyt kaupungille digitointiin. Häkkilän polkua kunnostetaan niin, että se saadaan kokonaisuudessaan kuntoon kevääksi 2018. Jatkokunnostus on sovittu Häkkilän Eräveikkojen talkootyönä ja osin aluejohtokunnan taloudellisella työllä tehtäväksi. Reittien esitteiden painamisen ja suunnittelun maksavat Haukivuorelaiset ry.

Polusta ja pyöräreiteistä painatetaan 1000 haitarimallista esitettä. jotka valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä myös Haukivuoren erämajat on inventoitu ja niistä tehdään esitteet samalla kertaa. Edellisten toimenpiteiden myötä Haukivuoren eräpolku, polkupyöräreitti, erämajakat voidaan helposti liittää kaupungin informaatio- ja digitaalijärjestelmiin ja Haukivuoren omiin tiedonjakopaikkoihin ja messuesittelyihin. Myös Haukivuoren erämajat on inventoitu ja niistä tehdään esitteet samalla kertaa.

Näin kaikki edellä olevat tiedot on helppo liittää kaupungin informaatio- ja digitaalijärjestelmiin sekä Haukivuoren omiin tiedonjakelupaikkoihin sekä messujakeluihin.

Myös kansainvälisen melontareitin opastuskilvet uusitaan Haukivuorelaiset ry:n Veej´jaka-projektin tuella.

Valmistelutyöryhmä esittää Häkkilän eräpolun laadun ja toiminnan ylläpidon vastuuhenkilöiksi Veli Mannisen ja Minna Saloviinin ja pyöräreittien seuraajaksi Saku Niilo-Rämää ja Olli Lahtea reittien avainkäyttäjinä. Pyöräreiteille ja Eräpolulle laitetaan aluejohtokunnan äänestyspostilaatikot (5) palautelaatikoiksi keväällä 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä hyväksyi esitetyt toimenpiteet ja esittää edelleen aluejohtokunnalle seuraavilla lisäyksillä tavoitteena on että Häkkilän eräpolku ja pyöräilyreitit ovat keväällä 2018 alkaen laatuarvosanalla hyvässä käyttökunnossa patikoiville ja pyöräilijöille. Lisäksi Häkkilän Erämajan keittokatos ja wc, Kerovuoren metsähallituksen maja ja wc sekä Vehmasmäen kodan kunto tarkistetaan kahden viikon välein siisteyden laatutason ylläpitämiseksi.

Päätös

Pidetään kokonaisuudessaan kunnossa, josta vastaa talkootyönä Häkkilän Erä-Veikot sekä aluejohtokunnalla on pieni budjetti asiaa varten.
Vastuuhenkilöt: eräpolku: Minna Saloviin ja Veli Manninen, pyöräreitit: Olli Lahti ja Saku Niilo-Rämä.

Sovittiin eräpolulle ja pyöräreitille palautelaatikoiden viemisestä aluejohtokunnan toimesta. (Eräpolku Minna Saloviin ja pyöräreitit Olli Lahti.)

Tiedoksi

Minna Saloviin, Veli Manninen, Saku Niilo-Rämä, Olli Lahti, Häkkilän Eräveikot

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi