Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 78 Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto valtuustoaloitteeseen Mikkelin kaupungin tulevaisuuden linjauksista turvetuotantoon

MliDno-2018-1158

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Liisa Pulliainen ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen 21.5.2018 koskien Mikkelin tulevaisuuden linjauksia turvetuotantoon liittyen. Aloitteessa esitetään, ettei Mikkelin kaupunki puoltaisi jatkossa turvelupia ilman ympäristökeskuksen, aluejohtokuntien, yksityisten rannanomistajien, osakaskuntien ja tulevien kalatalousalueiden lausuntoja. Lisäksi kaupungin esitetään velvoittavan ELY -keskuksen ottamaan konkreettista vastuuta turvetuotantoalueiden päästöjen valvonnasta. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan myös, että jatkossa maakunnan ja kaupungin ympäristötoimet vastaisivat päästöjen valvontavelvoitteen hoitamisesta. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lisäksi, että kaupunki tekisi selvityksen turpeen korvaamisesta muilla energianlähteillä. Valtuustoaloite liitteenä.

Haukivuoren aluejohtokunnalta on pyydetty lausuntoja valtuustoaloitteeseen liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta lausuu Mikkelin kaupungin turvetuotannon linjauksista seuraavaa:

Haukivuoren aluejohtokunnan strategian (www.haukivuori.fi) lähtökohta v. 2014 lähtien on ollut, että Haukivuoren valuma-alueille ja erityisesti tätä koskien Kyyvedellä ei hyväksytä eikä puolleta turvelupia, ennen kuin vesistöjen pintavesien laatu on kaikilla järvien osilla EU vesipuitedirektiivin mukaisesti erinomainen tai hyvä.

Nyt Kyyvedellä on virallisten selvitysten mukaan osin tyydyttävä ja myös matalammissa lahdissa jopa välttävä tai heikko. Tämä näkyy käytännössä mm. siten, että kalastusvälineet peittyvät limalevään jo yhden yön aikana.

Toinen esimerkki on turvetuotannon vesialueet Vankisuo, Kovalansuo, Lintusuo ja Pyöreäsuot, joiden laskuvesi on vaikuttanut tutkitusti kiintoaineiden ja humuksen vaikutuksesta Ala- ja Yläsitron sekä Musta- ja Koiraselän näkyvyyteen (tutkimuksia ovat toteuttaneet ELY-keskus, Kyyveden kalastusalue ja osittaisia tutkimuksia Haukivuoren aluejohtokunta, näytteillä). Näkyvyys on laskenut 40 senttimetriin. Haukivuoren aluejohtokunnan ymmärryksen mukaan happivajetta esiintyy ja kalat ovat pääosin paenneet alueelta. Kaloissa esiintyy myös yli sallitun rajan elohopeaa. Asiaa on tutkittu Oulun Ylipistolla ja Etelä-Savon ELY-keskuksella.

Haukivuoren aluejohtokunnan toimijat ovat havainneet vakavia esimerkkejä myös Viransuon ja Ropolansuon alueilla, joilla Haukivuoren aluejohtokunnan ymmärryksen mukaan on ELY-keskuksen ja Vapon oman velvoitetarkkailun tuloksena kemikalioinnin jälkeen virrannut Kangasjärveen kymmenen vuoden tarkkailujakson aikana mm. ph-, fe- ja ka-arvoilla mitattuna erittäin paljon vettä, joka on vaarallista kaloille, eliöille ja esimerkiksi eläimille. Ph -arvo on mennyt jopa 3-tasolle, mitä on esiintynyt kaikkina tarkkailuvuosina, viimeksi keväällä 2017 (ELY-keskuksen mittaustulos). Kyyveden vesienhoidon johtoryhmän seurankäynnillä ph -arvo oli juuri 3-tasolla, joka on ph –arvona samaa luokkaa kuin etikka. Ohessa tilasto, jossa on Pelastetaan Reittiveet ry:n koonti Vapon ja ELY-keskuksen virallisesta aineistosta.

Haukivuoren aluejohtokunta on strategiassaan esittänyt, että Mikkelin kaupunki pyytäisi Kyyveden kalastusalueelta (1.1.2019 alkaen uudelta kalatalousalueelta) ja rannan omistajien pääedustajana uudelta, koko järven kattavalta Kyyveden osakaskunnalta turvelupa-asioiden lausunnon omien päätösten perustaksi.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää myös, että Mikkelin kaupungin antaessa turvelupapäätöksiin lausuntoja, niitä pyydettäisiin Haukivuoren alueelta myös Haukivuoren aluejohtokunnalta ja Haukivuorelle perustetulta Pelastetaan Savot Veet`ry:tä sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, jonka edustaja on koko ajan ollut mm. Kyyvettä koskevissa työryhmissä (Kyyveden vesienhoidon työryhmä, patoesitys Rauhasalmeen ja Kyyveden vesienhoidon johtoryhmä).

Haukivuoren aluejohtokunta liittää lausuntoonsa myös strategiakohtamme Kyyveden järvialueen taustaselvityksestä ja Pelastetaan Savot Veet ry:ltä pyydetyn, laajemmin Kyyveden vesistön taustoja ja nykytilannetta kuvaavan selvityksen. Lisäksi liitteenä Kyyveden kalastusalueen lausunto.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/tekninen johtaja Jouni Riihelä,  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/ Hanna Pasonen, Heikki Tanskanen, Mikkelin kalastusalue/ Pekka Partti,  Kyyveden osakaskunta/Olli Kauppinen, keskushallinto/Ari Liikanen

Käsiteltävät asiat