Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pelastuslautakunnan lausunto lakiluonnoksesta pelastustoimen järjestämiseksi

MliDno-2016-2221

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Järjestämislaissa säädettäisiin mm. pelastuslaitosten määrästä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 samanaikaisesti maakunta- ja sote- uudistuksen kanssa. Lakia sovellettaisiin pelastustoimen järjestämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja valvontaan vuoden 2019 alusta lukien.

Pelastustoimi on voimassa olevan pelastuslain mukaan kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella. Sisäministeriön käsityksen mukaan pelastustoimen voimavarojen käytön tehostaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen edellyttää pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia maakunnissa. Uudelleenorganisoinnin yhteydessä pelastustoimen ohjausjärjestelmää esitetään tarkistettavaksi siten, että toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein, taloudellisesti ja tehokkaasti. Pelastustoimen organisoiminen sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen kanssa yhdenmukaisen aluejaon ja järjestämismallin pohjalta on puolestaan välttämätön, koska sillä turvataan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä ja kiireellisiä ensivastetehtäviä sen mukaan kuin sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen sovitaan.

Pelastustoimen järjestämislain antamisen jälkeen on tarkoitus uudistaa nykyinen pelastuslaki. Tavoitteena on pelastustoimen toimintamallien kansallinen yhtenäistäminen, ohjauksen tehostaminen ja tehtäväkuvan tarkistaminen viranomaisyhteistyön tiivistämisen näkökulmasta. Pelastuslain uudistaminen toteutettaisiin siten, että uudistettu pelastuslaki tulisi voimaan vuoden 2019 alussa maakuntien ja uudistettujen pelastuslaitosten aloittaessa toimintansa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Etelä-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.10.2016 § 130 liitteenä olevan lausunnon. Etelä-Savon pelastusjohtaja on osallistunut maakuntahallituksessa hyväksytyn lausunnon valmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää yhtyä Etelä-Savon maakuntahallituksen hyväksymään lausuntoon ja lähettää sen lausuntonaan sisäministeriölle.

Päätös

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi jäsen Tuomas Loikkasen tehneen esityksen lausunnon muuttamisesta. Loikkanen esitti, että pelastuslautakunta kannattaa lakiluonnoksen esitystä, jossa pelastustoimen järjestämisvastuu säädettäisiin viiden maakunnan tehtäväksi. Loikkasen esitystä ei kannatettu.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi hyväksyttiin esittelijän esitys.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat