Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ensiauttajatoiminta ja yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa

MliDno-2016-241

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitoksen voimassaolevan palvelutasopäätöksen ja yhteistyösopimusten mukaan pelastuslaitos tuottaa ensihoito ja ensivastepalveluita Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireille. Ensihoitopalveluiden palvelutasopäätökset tehdään terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiireissä. Lisäksi pelastuslaitos on sopinut muutaman paloaseman osalta ns. ensiauttajatoiminnasta, jossa tuetaan perusterveydenhuollon tuottamia palveluita.

Etelä-Savon pelastuslaitos on neuvotellut sosiaali – ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa Mikkelissä ja Pieksämäellä yhteistyömahdollisuuksista edelleen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarvetta aika-ajoin siihen, että pelastuslaitos olisi vielä nykyistä enemmän mukana esimerkiksi kotihoidon ja ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden tukitehtävissä. Tukitehtäviä olisivat esimerkiksi turvapuhelinhälytykset (yöpartio hälyttää tarvittaessa lisäapua pelastuslaitoksilta), henkilöstöresurssin vahvistaminen akuutissa asiakastilanteessa (esim. levottomat tai aggressiivisesti käyttävät asiakkaat), muissa erityistilanteissa turvallisuuden varmistaminen tai nostoapu akuutissa tilanteessa.

Sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehdään asiaan liittyvä yhteistyösopimus.  Sosiaali- ja terveystoimi korvaa toteuman mukaisesti pelastuslaitoksen määrittelemän tuntihinnan (palkkakustannukset).

Tämän toimintamallin avulla pystytään parantamaan kummankin organisaation tuottavuutta, kun akuuteissa tilanteissa pystytään käyttämään olemassa olevia resursseja. Lähtökohta palvelutuotannossa on se, että molemmat toimijat varautuvat omaan palvelutuotantoon omalla henkilöstöllä. Yhteystyön avulla pelastuslaitoksen henkilöstöresurssia voidaan kuitenkin käyttää virka-avun luonteisesti ja kustannussäätöä syntyy kun resursseja voidaan käyttää entistä täysipainoisemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan tekemään tarvittavat yhteistyösopimukset ns. ensiauttajatoimintaan liittyen.

Päätös

Keskustelun päätteeksi Tuomas Loikkanen teki Auvo Kokkosen kannattamana pelastusjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, ettei Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuta pelastusjohtaja Seppo Lokkaa tekemään tarvittavia yhteistyösopimuksia ns. ensiauttajatoimintaan liittyen.

Puheenjohtaja esitti äänestyskäytännöksi kädennostoäänestystä, jossa pelastusjohtajan esitys on Kyllä ja Tuomas Loikkasen esitys on Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) kyllä- ääntä (Pekka Parkkinen, Kaija Rautiainen, Liisa Lehto, Mauri Kietäväinen, Mika Ruohoranta, Pirkko Luntta ja Veikko Puustinen) ja kolme (3) ei –ääntä (Auvo Kokkonen, Leena Suhonen ja Tuomas Loikkanen)

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty pelastuslautakunnan päätökseksi.