Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen joukkueenjohtamisen osalta

MliDno-2015-1909

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen joukkueenjohtamisen osalta

Pelastuslain mukaan alueen vastaa pelastustoimen palvelutasosta (27 § 1. mom.). Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen (PeL 28 §).

Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.

Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta alueen pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa vaaditulle tasolle (PeL 85 §).

Pelastustoimen palvelutasopäätös luo perusteet pelastustoimen suunnittelulle ja kehittämiselle ja siinä tarvittavalle yhteistyölle. Palvelutasopäätöksen laadinnan perusteina ovat pelastuslainsäädäntö, valmiuslainsäädäntö, SM:n vahvistama pelastustoimen strategia 2025, yhteiskunnan turvallisuusstrategia, sisäisen turvallisuuden ohjelma, SM:n antama toimintavalmiuden suunnitteluohje, ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta sekä analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja pelastustoimen tilasta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen lähivuosien painopistealueet sekä strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Palvelutasopäätöksessä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Palvelutasopäätös on alueen sopijakuntien päätös siihen, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja alueella tuotetaan. Tältä osin hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen.

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 10.12.2013 voimassaolevasta palvelutasopäätöksestä.

http://www.mikkeli.fi/sites/mikkeli.fi/files/atoms/files/palvelutasopaatos_2014-2017.pdf

Pelastustoimen johtamisjärjestelmän muuttaminen on ajankohtaista, koska kustannusten sopeuttamiseksi on päällystön virkoja vähennetty ja jäljellä olevien päällystövirkojen avulla monen päivystys/varallaoloringin pyörittäminen on hankalaa ja tehtävämäärät ovat pieniä etenkin yöllä ja viikonloppuna. Lisäksi ISTIKE eli Itä-ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteinen tilannekeskus tukee ja palvelee myös entistä paremmin pelastustoiminnan johtamista.

Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että jatkossa on varmistettu yksi päällystöpäivystäjä ja kolme alipäällystötason päivystäjää aktiivityössä koko ajan.  Tämä lisäksi Etelä-Savossa on läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja.  Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa on yhteistoimintasopimus, jonka avulla varallaolo tuotetaan yhteistyössä siten, että kumpikin pelastuslaitos hoitaa omalla vuorollaan varallaolon. Pelastustoiminnan johtajaa käytetään molempien maakuntien alueella tarpeen mukaan. Etelä-Savo hoitaa ajallisesti puolen tarvittavista henkilöresursseista ja Pohjois-Savo toisen puolen.  Johtamisvalmiutta nostetaan myös valmiuden säätämisparametrien perusteella ja henkilöitä määrätään työhön/varallaoloon. Myös tämän järjestelmän tarpeellisuus arvioitaisiin palvelutasopäätöksen yhteydessä.

Tämän muutoksen avulla pystytään ohjaamaan päällystön työaika tehokkaasti ja järjestelmän vaatimat henkilöresurssit on järjestettävissä nykyisestä virkarakenteesta. Toiminnan sopeuttamisen kääntöpuolena on luonnollisesti se, että virka-ajan ulkopuolella johtamisresurssin palveluverkko harvenee. Vastapainona on se, että olemassa olevien resurssien ja muun kehitystyön avulla ko. toimenpidettä pystytään kuitenkin kompensoimaan siten, että muutoksen vaikutus ei vaaranna tehokasta pelastustoimintaa.

Johtamisjärjestelmän kehittämistä on selvitetty Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yhteystyönä ja palvelutasopäätöksen muutosesityksessä on hyödyntänyt yhteistä selvitystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää pyytää kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa voimassaolevan palvelutasopäätöksen muuttamisesta. Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että jatkossa on päivystystyössä vähintään yksi päällystöpäivystäjällä ja kolme alipäällystötason pelastustoiminnan johtajaa/ tilannepaikanjohtajaa. Tämä lisäksi Etelä-Savossa on läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja.  Johtamisvalmiutta nostetaan myös valmiuden säätämisparametrien perusteella tai muusta syystä ja henkilöitä määrätään työhön/varallaoloon. Naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja. Jos palvelutasopäätöstä muutetaan, niin yhteistyösopimukset muiden pelastuslaitosten kanssa päivitetään kevään 2016 aikana. Johtamisjärjestelmän muutos on esitetty ja perusteltu tarkemmin liitteissä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.