Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pelastuslaitoksen ja Puumalan kunnan välinen yhteistyösopimus ÖT- aluksesta

MliDno-2017-250

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Puumalan kunta ja Etelä-Savon ELY-keskus laativat Etelä-Savon maakuntaliiton avustamana v. 2013 selvityksen Lietveden rengastien kehittämisestä. Käytännössä rengastiellä tarkoitetaan erityisesti matkailua tukevaa, polku- ja moottoripyöräilijöitä houkuttelevaa reittiä Saimaan Lietveden ympäri. Reitin varrella on merkittävä osuus Puumalan ravintola- ja matkailupalvelujen tarjonnasta. Rengastie tukeutuisi muuten jo olemassa olevaan tieverkostoon, mutta Lintusalon ja Hurissalon saarien välillä ei ole tällä hetkellä tarkoitukseen sopivaa yhteysalusliikennettä.

Etelä-Savon pelastuslaitos on loppuvuodesta 2016 saanut Puumalaan sijoitettavan uuden öljyntorjuntalautan, ja tästä johtuen laitoksella ei ole enää päivittäistä käyttöä edelliselle Puumalassa sijainneelle alukselle, Norppa II:lle. Pelastuslaitos kuitenkin haluaa pitää aluksen edelleen reservissä merkittävämpiä tehtäviä silmällä pitäen.

Pelastuslaitos onkin tästä johtuen valmis tarjoamaan lauttaa Puumalan kunnalle edellä mainittuun yhteysliikennetarkoitukseen, edellyttäen, että lautta edelleen pysyy Pelastuslaitoksen omaisuutena, kunta vastaa lautan ylläpidosta, huollosta, katsastuksista ym. sekä niistä aiheutuvista kustannuksista, ja alus on reservissä Pelastuslaitoksen mahdollisia tehtäviä varten. Aluksen vuosivuokra olisi muodollinen 100 euroa.

Lautta soveltuu hyvin polku- ja moottoripyöräilijöiden kuljettamiseen, ja se voi ottaa nykyisin kerrallaan 10 matkustajaa. Miehistöstä toisella tulee olla suoritettuna kuljettajakirja ja toisella on oltava kansimiehen pätevyys. Lautta mahdollistaa luiskaa pitkin tapahtuvan siirtymisen lautalle, joten se soveltuu erinomaisesti juurikin polku- ja moottoripyörien kuljettamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Norppa II-lautan vuokraamisesta Puumalan kunnalle ja valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan asiaan liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.