Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Etelä-Savon pelastuslaitos valvontasuunnitelma 2017

MliDno-2017-249

Valmistelija

  • Jyri Silmäri, pelastuspäällikkö, Jyri.Silmari@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslain 379/2011 mukaisesti onnettomuuksien ehkäisyssä on siirrytty riskien arviointiin perustuvaan valvontaan. Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen laatimassa valvontasuunnitelmassa. Tavoitteena on kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta alueen riskejä ja muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Lisäksi erityisten riskikohteiden osalta säädökset velvoittavat muita viranomaisia ja muita tahoja nykyistä voimakkaammin yhteistyöhön onnettomuusriskien vähentämiseksi, joten viranomaisyhteistyön tulee olla jatkuvaa ja laaja-alaista. Palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa myös muita tarkoituksenmukaisia valvontatoimenpiteitä. Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastuslaitos perii maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen suorittamisesta.

Valvontasuunnitelman tarkoitus ja perusteet

Pelastuslaitoksen tehtävä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastustoimen viranomaisen tehtävä on ohjata, neuvoa ja valistaa ihmisiä, yrityksiä sekä yhteisöjä. Lisäksi pelastusviranomaisen tehtävä on valvoa heille asetettujen velvollisuuksien täyttämistä. (PelastusL 379/2011 1 § ja 2 §).

Pelastuslaitoksen huolehtimisvastuulla olevan valvonta- ja onnettomuuksien ehkäisytoiminnan tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä ihmisten asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa (379/2011 27 §).

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava ihmisten yleisten velvollisuuksien noudattamista sekä toiminnanharjoittajalle sekä rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettujen säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä (379/2011 78 §). Muuna valvontatoimenpiteenä voidaan pitää myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavat palotarkastukset ja muut valvonta-toimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan (379/2011 79 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.