Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2018

MliDno-2017-2082

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaisesti. Päätös on voimassa vuosina 2014–2017 ja siinä on päätetty pelastuslaitoksen toiminnan sopeuttamisesta. Lisäksi Etelä-Savon pelastuslautakunta on linjannut, että kuntien maksuosuudet eivät saa lähivuosina nousta.

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2018 laadintaperusteena on käytetty Mikkelin kaupungin talousarvion laadintaohjeita, pelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöstä sekä vuoden 2017 toteutumaa.  Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu 30 % lomarahaleikkaus (vaikutus työvoimakustannuksiin keskimäärin -1,46 %).

Kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen vaikutus työvoimakustannuksiin on vuodesta 2017 lukien keskimäärin -1.46 % ja työajan pidennyksen (30min/vko) laskennallinen vaikutus keskimäärin -1.32 %. Vuonna 2018 kuntatyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu laskee 0.35 %. Lisäksi työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee 0.85 % ja työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan 1.00 % vuonna 2018.

Paloasemien ja muiden kunnilta vuokrattavien tilojen kustannukset eivät ole yhteisesti jaettavia kustannuksia.

Ensihoitopalvelujen kustannukset eivät myöskään ole yhteisesti jaettavia, vaan ne laskutetaan sopimuksen mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.

INVESTOINNIT

Nettoinvestointiesitykset ovat pelastustoimen osalta yhteensä 739 000 € ja ensihoitopalvelujen osalta 145 000 €.

Lopullinen investointisuunnitelma hyväksytään myöhemmin talousarvion käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää lähettää vuoden 2018 talousarvioesityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle. Talousarvioesityksen pelastuslaitoksen käyttötalousmenot ovat 15.707.925 € ja tulot 16.666.925 €.  Investointiesitykset ovat Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta yhteensä 960 000 €, ja investointeihin saatavat avustukset ja muut tulot ovat 76 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.