Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös

MliDno-2017-2083

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2017 loppuun.

Suomessa on meneillään laaja maakuntauudistus ja pelastustoimi on siirtymässä maakuntien vastuulle. Pelastustoimen uudistus muuttaa nykyistä pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädännössä otetaan huomioon siirtymäsäännöksillä se, että nykyiset palvelutasopäätökset ovat voimassa siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset. Pelastustoimen uudistus sitoo myös paljon voimavaroja valmisteluun kaikissa maakunnissa.

Sisäministeriö suosittelee, että jos pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jos viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen, voidaan viimeisimmän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkaa. Käytännössä tämä edellyttää kuntien kuulemista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta vuosien 2018–2019 ajalle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.