Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 15.9.2016

MliDno-2016-1933

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

1. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä (luonnos).

2. Lausuntopyyntö:

HE luonnos laiksi pelastustoimen järjestämisestä; lausuntopyyntö. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pelastustoimen järjestämisestä. Lakia sovellettaisiin pelastustoimen järjestämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja valvontaan vuoden 2019 alusta lukien.

Pelastustoimi on voimassa olevan pelastuslain mukaan kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella. Pelastustoimen voimavarojen käytön tehostaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen edellyttää pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia maakunnissa. Uudelleenorganisoinnin yhteydessä pelastustoimen ohjausjärjestelmää esitetään tarkistettavaksi siten, että toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein, taloudellisesti ja tehokkaasti. Pelastustoimen organisoiminen sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen kanssa yhdenmukaisen aluejaon ja järjestämismallin pohjalta on puolestaan välttämätön, koska sillä turvataan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä ja kiireellisiä ensivastetehtäviä sen mukaan kuin sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen sovitaan.

Pelastustoimen järjestämislain antamisen jälkeen on tarkoitus uudistaa nykyinen pelastuslaki.  Tavoitteena on pelastustoimen toimintamallien kansallinen yhtenäistäminen, ohjauksen tehostaminen ja tehtäväkuvan tarkistaminen viranomaisyhteistyön tiivistämisen näkökulmasta. Pelastuslain uudistaminen toteutettaisiin siten, että uudistettu pelastuslaki tulisi voimaan vuoden 2019 alussa maakuntien ja uudistettujen pelastuslaitosten aloittaessa toimintansa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11. marraskuuta 2016, ensisijaisesti sähköisesti (jatkokäsiteltävässä muodossa) osoitteeseen: kirjaamo@intermin.fi. Lausunto voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen: Sisäministeriö, kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto. Lisäksi lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen linda.viitala@intermin.fi.

Jakelussa mainittuja pyydetään ottamaan lausunnossaan huomioon alaisen hallintonsa näkemykset. Alueen pelastustoimia pyydetään varaamaan alueensa

kunnille tilaisuus lausua esityksen johdosta.

Lausuntoon tulee merkitä viitteeksi hanketunnus SM061:00/2015.

 

3. Kirje Etelä-Savon pelastuslautakunnalle 22.6.2016

4. Työterveyslaitoksen tutkimussuunnitelman tiivistelmä/ "Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle".

5. Meno- tuloraportit 1-8/2016

6. Pronto onnettomuustilastot

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.