Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio 2017

MliDno-2016-1932

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan.  Palvelutasopäätös on voimassa vuosina 2014–2017. Palvelutasopäätöksessä on päätetty pelastuslaitoksen toiminnan sopeuttamisesta. Lisäksi Etelä-Savon pelastuslautakunta on linjannut, että kuntien maksuosuudet eivät saa lähivuosina nousta.

KÄYTTÖTALOUS

 

Vuoden 2017 laadintaperusteena on käytetty Mikkelin kaupungin talousarvion laadintaohjeita, pelastuslaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöstä, sekä vuoden 2016 toteutumaa.  Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Voimassa oleva sopimuskausi on alkanut

vuonna 2014. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu 30 % lomarahaleikkaus (vaikutus työvoimakustannuksiin keskimäärin -1,46 %). Paloasemien ja muiden kunnilta vuokrattavien tilojen kustannukset eivät ole yhteisesti jaettavia kustannuksia. Talousarviossa esitetään taloussuunnittelijan virka lakkautettavaksi.

 

Työajan pidennys tulee olemaan 24 tuntia vuodessa pysyvästi, mutta kuntien teknisen virka- jatayöehtosopimuksen 40 viikkotunnintyöaikaa tekevien osalta työaika ei pitene.  Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta, siten että työaika pitenee viikossa 30 minuuttia. Työajan pidennyksen laskennallinen vaikutus työvoimakustannuksiin on keskimäärin -1,32 %.

 

Työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sosiaaliturvamaksua alennetaan asteittain vuosina 2017 - 2020 yhteensä 2,05 %.

 

Vuonna 2016 kuntatyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on 17,10 %, johon muutos tulee kumulatiivisesti vuosina 2017- 2020 seuraavasti.

· 2017: -0,20 prosenttiyksikköä

· 2018: -0,40 prosenttiyksikköä

· 2019: -0,80 prosenttiyksikköä

· 2020: -1,20 prosenttiyksikköä

 

Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,85 prosenttiyksiköllä vuosina 2017- 2018. Kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksua (vuonna 2016: 2,12 %) alennetaan minimissään seuraavasti:

· Alennus 2017 - 2020: -0,94/-1,00/-1,04/-0,58 %- yksikköä

· Sairausvakuutusmaksu tulisi olemaan vuonna 2020: 1,54 %

 

Ensihoitopalvelujen kustannukset eivät myöskään ole yhteisesti jaettavia, vaan ne laskutetaan sopimuksen mukaan sopijakumppaneilta Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiireiltä. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirille / Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle tuotettu ensihoitopalvelu Heinäveden kunnan alueella siirtyy Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2017 alkaen.

INVESTOINNIT

 

Nettoinvestointiesitykset ovat pelastustoimen osalta yhteensä  712 000 €  ja ensihoitopalvelujen osalta 135 000 €.

 

Lopullinen investointisuunnitelma hyväksytään myöhemmin talousarvion käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää lähettää vuoden 2017 talousarvioesityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle. Talousarvioesityksen pelastuslaitoksen käyttötalousmenot ovat  15.847.083 € ja tulot  16.779.082 €.  Investointiesitykset ovat Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta  yhteensä   847 000 €, ja investointeihin saatavat avustukset ja muut tulot ovat  118 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.