Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 14.4.2016

MliDno-2016-875

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

1. Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä

Ohjeen tarkoituksena on määritellä tarkemmin fyysisen toimintakyvyn sekä terveydentilan arviointia ja kehittämistä. Ohjeen tarkoituksena on myös kannustaa pelastustoimessa toimivaa henkilöstöä osallistumaan fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja siitä saadun palautteen perusteella kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Tavoitteena on, että fyysinen toimintakyky mahdollistaisi pelastustoimintaan osallistumisen koko työuran ajan.

Ohjeessa on määritelty keskeiset pelastustoimen tehtävien vaativuusluokat yleisellä tasolla sekä kuvattu se, miten terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä arvioidaan. Ohjeen keskeinen tavoite on fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmän käyttöönotto siten, että arviointi tehtäisiin kaikissa laitoksissa vertailukelpoisella ja yhtenäisellä tavalla. Toisena keskeisenä tavoitteena on toimintakyvyn arvioinnin keventäminen siten, että arviointia ei välttämättä tarvitse tehdä joka vuosi hyväkuntoiselle henkilöstölle. Kolmantena tavoitteena on, että terveystarkastukset ja fyysisen toimintakyvyn arviointi tukisivat toinen toisiaan ja että ne tehtäisiin samassa rytmissä. Neljäntenä keskeisenä tavoitteena on, että fyysisen toimintakyvyn arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa yksittäinen arviointiosio ei toimi karsivana tekijänä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on otettu käyttöön ns. FireFit- indeksi. Ohjeessa on myös tuotu altistumispäiväkirja osaksi toimintaa. Altistumisen seurantaa varten jokainen pelastustehtäviin osallistuva pelastushenkilö, joka saattaa altistua haitallisille aineille, pitää yllä altistumispäiväkirjaa.

Ohjeen lähtökohtana on, että vaativia tehtäviä ja savusukellusta edellyttäviä perustehtäviä suorittavien henkilöiden fyysistä toimintakykyä on arvioitava säännöllisesti tässä ohjeessa mainituilla periaatteilla. Perus-tehtäviä tai muita pelastustoimen tehtäviä tekeviä henkilöitä kannustetaan osallistumaan fyysisen toimintakyvyn arviointiin mutta arviointiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

2. Pelastuslaitosten yhteisen tuottavuusprojektin

Pelastuslaitosten yhteisen tuottavuusprojektin tavoitteena oli tunnistaa keskeisimmät pelastustoimen tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja tehdä niistä tuottavuuden parantamiseen johtavia esityksiä.  Liitteenä on projektin tuloksena syntynyt loppuraportti. Liitteenä on myös Suomen palomiesliiton palaute raportista.

Selvityksessä esitellään projektin tuloksena syntyneitä kehittämistoimenpide-esityksiä, pelastuslaitoksille, kumppanuushankkeelle ja ministeriölle.

3. Työvuorojärjestelmän muutokseen liittyvät henkilöstön kehittämistilaisuudet alkuvuodesta 2016

4. Kirje: Etelä-Savon pelastuslautakunta helmikuu 2016

5. Pelastustoimen kehittämishanke 29.3.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.