Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä § 7/ 19.2.2016 palomestari Timo Merivirran virantoimitusvelvollisuuden muuttamista

MliDno-2016-121

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Palomestari Timo Merivirta on vaatinut pelastusjohtaja Seppo Lokan viranhaltijapäätöstä § 7/ 19.2.2016 kumottavaksi ja paikallisneuvotteluiden käynnistämistä. Hakija on esittänyt vaatimuksensa perusteeksi sen, että hän ei koe muutosta positiivisesti, koska hänelle oli viime syksynä syntynyt käsitys, että hänen tehtäväkuvaansa ei muuteta ja hän on tyytymätön esitettyyn palkkaan. Hakija katsoo myös, että hänelle on luvattu palkantarkastuksia aikaisemminkin, mutta ne eivät ole toteutuneet.  Lisäksi hakija katsoo, että siirtyminen päivätyöhön aiheuttaa huomattavan ansionmenetyksen.

Hakija katsoo, että palkka määräytyy Etelä-Savon pelastuslaitoksella kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan ja toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta. Tehtäväkohtaisen palkan määrityksessä on otettava huomioon TS:n II luvun 9 §:n määräykset. Tehtäväkuvausten pitää olla vertailukelpoisia.

Hakija on pyytänyt palomestari Himasen ja palomestari Mäkelän tehtäväkuvauksia. Tehtäväkohtaiset palkat ovat hakija mukaan julkisia ja tehtäväkuvaukset ovat julkisia.

Esittelijän perustelut

Toimivalta ja perusteltu syy muuttaa virantoimitusvelvollisuutta

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki, 304/2003) 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Palomestari Timo Merivirralle järjestettiin kuulemistilaisuus 15.2.2016. Kuulemisen tuloksena pelastusjohtaja Seppo Lokka totesi, että Mikkelin kaupunki/Etelä-Savon pelastuslaitoksella oli viranhaltijalain 23 §:n mukainen muu perusteltu syy muuttaa palomestari Timo Merivirran virantoimitusvelvollisuutta.

Työnantajan näkemyksen mukaan palomestari Timo Merivirran virantoimisuusvelvollisuutta muutettiin, koska hänen pääasiallinen työpanos haluttiin ohjata entistä enemmän pelastuslaitoksen viestivälineiden, tietoverkkojen ja muiden tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehitystehtäviin.  Timo Merivirran virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen taustalla oli työnantajan halu kehittää ja parantaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen: viestijärjestelmien ja atk- järjestelmien ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Työnantajan näkemyksen mukaan Timo Merivirran työpanos ja osaaminen tulevat parhaiten hyödynnettyä em. tehtävissä. Edelleen työnantajan näkemyksen mukaan näitä tehtäviä on niin paljon, että Timo Merivirran työaikaa ei jää juurikaan muihin tehtäviin.

Asiaan vaikutti myös se, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmää oli muutettu. Johtamisjärjestelmän muutos vaikutti siten asiaan, että työnantaja halusi supistaa pelastustoiminnan johtamistyötä pääasiallisena tehtävänään tekevien henkilöiden määrää. Kun samalla oli tarve siirtää Timo Merivirran työpanosta muualle, niin työnantajan näkemyksen mukaan muutokselle oli perusteltu syy. Työnantaja päätti, että Timo Merivirran tehtäviin kuuluvat Etelä-Savon pelastuslaitoksen viestimestarin tehtävät. Päivystävän pelastusviranomaisen tehtäviä Timo Merivirta tekee satunnaisesti. Timo Meriviran tehtäviin kuuluvat Etelä-Savon pelastuslaitoksen: viestijärjestelmien ylläpito (mm. VIRVE, GSM puhelimet, lankaliittymät, Sssoy:n varaverkon radiot, satelliittipuhelimet), pelastuslaitoksen atk järjestelmät (välineet, järjestelmät, sovellukset), ESVIJOKE:n välineistö, PEKE/KEJO, Pronto, Merlot ja Jotke pääkäyttäjän tehtävät, vss hälyttimet sekä aiemmin mainittujen järjestelmien kunnossapidon ja hankintojen suunnittelu ja muut esimiehen määräämät tehtävät.

Toimivalta päättää yksittäisen viranhaltijan palkasta

Muutokseen liittyen Etelä-Savon pelastuslaitos esitti Mikkelin kaupunginhallituksen jaostolle, että Timo Merivirran palkka on 1.3.2016 alkaen 3255,41 euroa, koska tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka-ja työehtosopimuksen mukaan ja muutos vaikuttaa Timo Merivirran työnvaativuuden arviointiin. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto voi kaupunginhallituksen esityksestä asettaa kaupunginhallitukselle jaostoja. Asettaessaan jaoston kaupunginvaltuusto samalla määrää jaoston jäsenten määrän, tehtävät ja ratkaisuvallan. Kaupunginhallituksen jaoston asettaminen on päätetty Mikkelin kaupungin valtuustossa 19.11.2012 8 §:ssa.  Kaupunginhallituksen jaoston tehtäväksi on muun muassa annettu päätösvalta virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoon liittyvät yksittäisiä viranhaltijoita tai työntekijöitä koskevat asiat.

Viranhoitomääräys ja palkkauksen määräytyminen

Etelä-Savon pelastuslaitoksella annetaan viranhaltijalain 9 §:n mukainen kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee ainakin viranhaltijan virkanimike, virkasuhteen kestoaika, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, virantoimituksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet.

Viranhaltijan palkkaus arvioidaan Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.  II luvun 7 §:n mukaan TS:n soveltamisalalla kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen tämän luvun mukainen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien (paikallisten yleisten periaatteiden) vahvistamista. Etelä-Savon pelastuslaitoksella noudatetaan Mikkelin kaupungin kunnallisen teknisen sopimuksen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisjärjestelmää.

Timo Merivirran palkka on määritelty voimassaolevan teknisen sopimuksen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisjärjestelmän perustella ja se on oikeassa suhteessa muihin viranhaltijoihin nähden.  Työhön liittyvät työaikakorvaukset maksetaan toteuman mukaan.

Palkkatietojen julkisuus

Kunnalliset palkkatiedot ovat julkisia, mutta laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999) 24 §:n 1 momentin 29 kohdan mukaan palkkauksen perusteita varten tehdyt arvioinnit ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luovuttaa luvatta sivullisille.

Asiaa on käsitelty esimerkiksi KHO:2012:55 vuosikirjaratkaisussa ja Kuntatyönantajan yleiskirjeessä 19/99 3.11.1999. Palkkatiedot ovat julkisia, mutta eivät ne tiedot, joiden perusteella palkkaus määräytyy. Hakijalle on pyynnöstä toimitettu julkiset palkkatiedot ja julkiset viranomaisen asiakirjat, joista käy ilmi muun muassa palomestareiden Mäkelä ja Himanen pääasialliset tehtävät ja tehtäväkohtainen palkka.

Paikallisneuvottelut

Mikkelin kaupungin paikallisneuvotteluissa noudatetaan kunnallisen pääsopimuksen 3 §:n 2 mom. mukaan asianomainen kunnallinen viranomainen sekä ne pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset, joita asia koskee, neuvottelevat ja sopivat paikallisesta sopimuksesta, käyvät paikallista sopimusta koskevat tulkinta- ja soveltamisneuvottelut sekä käyvät pääsopimuksen 2 §:n 2 mom. 2 kohdassa tarkoitetut paikallisneuvottelut. Sopimuskohdan soveltamisohjeen mukaan pääsopijajärjestön alayhdistyksellä tarkoitetaan tässä pääsopijajärjestön paikallisyhdistystä, valtakunnallista liittotason alayhdistystä tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistystä. Pääsopijajärjestön puhevaltaa voi käyttää järjestön pääluottamusmies/luottamusmies. Mikkelin kaupungin Etelä-Savon pelastuslautakunnalla ei ole toimivaltaa aloittaa paikallisneuvottelua asiaan liittyen. Mikkelin kaupungille ei ole esitetty kunnallisen pääsopimuksen mukaista neuvottelupyyntöä asiaan liittyen. Paikallisneuvottelupyyntö pitää esittää pääsopijajärjestön pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen toimesta, eikä yksittäisellä viranhaltijalla ole mahdollisuutta vaatia paikallisneuvottelujen käymistä.

Johtopäätös

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään oikeudellisesti vaikuttavia eikä tarkoituksenmukaisuus syitä, joiden perusteella pelastusjohtaja Seppo Lokan viranhaltijapäätöstä § 7/ 19.2.2016 tekemä päätös pitäisi kumota.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää, että palomestari Timo Merivirran tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat