Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Etelä-Savon pelastusalueen palvelutasopäätös 2020-2022

MliDno-2019-1653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutaospäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen vuosille 2020–2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on aikaisemmin kokouksessaan 19.9.2019 § 17 päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Lausuntoja Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätökseen tuli yhteensä 15 kappaletta.

Lausuntojen perusteella pelastustoimen palvelutasopäätökseen on tehty muokkauksia ja päätösasiakirjan selkeyttä on pyritty parantamaan.  Lisäksi on selkeytetty alueella esiintyvien uhkien ja niistä aiheutuvat riskien arviointia. Myös pelastustoimen tavoitteita ja käytettäväevissä olevia voimavaroja on selkeytetty.  

Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätös muodostaa perustan, jonka mukaisesti Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut järjestetään. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio päätetään vuosittain Mikkelin kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluaikataulun mukaisesti. Talousarvio ja henkilöstö mitoitetaan siten, että pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetyt palvelut voidaan tuottaa. Palvelutuotannon kehittäminen tehdään pääsääntöisesti olemassa olevilla resursseilla siten, että toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua eri kehittämistoimenpiteillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää hyväksyä Etelä-Savon pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksen vuosille 2020–2022.

Päätös

Hyväksyttiin pelastusjohtajan kokouksessa palvelutasopäätös asiakirjaan tekemillä tekstilisäyksillä ja tarkennuksilla.