Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Anttolan aluejohtokunnan kannanotto aluejohtokuntien tulevaisuuteen

MliDno-2020-111

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.12.2019. § 473 aluejohtokuntien osalta seuraavaa:

“Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Mikkeli käynnistää uuden lähidemokratiamallin valmistelun. Valmistelu tehdään yhdessä nykyisten viiden aluejohtokunnan (Anttola, Haukivuori, Pitäjä, Ristiina, Suomenniemi) kanssa. Esitys uudesta mallista tulee olla valmis viimeistään 1.7.2020.

Uudesta mallista ja sen rahoituksesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyssä. Uudella mallilla tavoitellaan 1 htv henkilöstösäästöä. Uusi toimintamalli käynnistyy 1.1.2021. Vuonna 2020 aluejohtokuntien perusrahoitus säilyy ennallaan, mutta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaista strategiarahaa leikataan 50 % (75.000 euroa).

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä äänestävät ei.

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Jukka Pöyry) ja 10 ei ääntä (Jyrki Koivikko, Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Jenni Tissari, Arto Seppälä, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi, että Petri Pekosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Mikkelin kaupungin nykyiset viisi aluejohtokuntaa kutsuttiin yhteisiin suunnitelupalavereihin 27.1.2020. ja 10.3.2020. Tämän lisäksi seuraavaa palaveria oli suunniteltu 26.3.2020. mutta tämä jouduttiin perumaan koronavirustilanteen takia. Toteutuneissa palavereissa esiteltiin muualla käytössä olleita malleja  Kumppanuuspyötä, alueraati ym.) ja ideoitiin Mikkelin jatkossa käytettävää mallia mm. pienryhmätyöskentelynä. 

Aluejohtokuntien puheenjohtajat ovat lisäksi kokoustaneet ja pohtineet minkälainen malli alueilla olisi syytä tulevaisuudessa olla. Näiden pohjalta Suomenniemen puheenjohtaja Antti Pakarinen laati muistion.

 25.3.2020 laadittu muistio on lähetetty Anttolan aluejohtokuntien jäsenille sähköpostitse. Myös kaupungin esittelemät mallit ovat aluejohtokuntien jäsenille toimitettu sähköpostitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta laatii päätösehdotuksen kokouksessa 25.3.2020 laaditun muistion pohjalta ja päättää, hyväksytäänkö 25.3.2020 laaditun muistion mukainen ehdotus.

Lisäksi aluejohtokunta keskustelee ja mahdollisesti ottaa kantaa siihen, miten Anttolan aluejohtokunta on kokenut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisuudessa olon.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajalle, että aluejohtokuntatoimintaa aletaan kehittää liitteenä olevan muistion hyvässä yhteistyössä aluejohtokuntien, Mikkelin kaupungin ja päättäjien kanssa.

Anttolan aluejohtokunta antaa kannanottonaan seuraavan:

Aluejohtokuntatoiminnan on jatkuttava muodossa, jossa sillä on jatkossakin juridinen asema (kuntalaki 36 §) osana kaupunkiorganisaatiota. Yhdistyksillä ei ole resursseja viedä eteenpäin aluejohtokunnan ajamia asioita, mutta on mahdollisuus hakea erilaisia rahoituksia.

Kuitenkin aluejohtokuntia tulee kehittää niin, että hallinnollisen puolen kulut eivät olisi yhtä suuret kuin nykyisin, vaan raha käytettäisiin alueiden kehittämiseen. On silti tärkeää, että kaupungin edustus on mukana erityisesti kokouksissa.

Lisäksi aluejohtokuntien yhteistyötä yhdistysten kanssa pitäisi tehostaa. Linjauksia hankintoihin ja hankintasääntöön aluejohtokuntien osalta tulee uudelleentarkastella ja yksinkertaistaa. Aluejohtokuntien tulee olla jatkossa suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa, koska valtaosa esityksistä koskee muita kuin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan asioita.

Aluejohtokunta toimii alueensa edunvalvojana. Aluejohtokunta toimii alueensa elinvoiman kehittämisessä. Aluejohtokunnan tehtäviä hallinnollisena elimenä (hallintosääntö) tulisikin uudelleentarkastella. Aluekoordinaattoria tarvitaan jatkossakin.

Pöytäkirja hyväksyttiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta, muut aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.